Vraag

Beste,

Het forumarrest is van toepassing op de N.V. n de B.V. Hoe zit het met een patstelling bij de vereniging? Ik kan nergens een uitspraak of juridische bron vinden die aangeeft dat het forumarrest ook te gebruiken is binnen de vereniging.

Want waar ligt het laatste woord binnen de (cooperatieve) vereniging, als het bestuur en de ALV er niet uitkomen?


Met vriendelijke groet

Deel deze vraag

5 Reacties

1 Ik zou zeggen dat het arrest Forumbank, hoewel de betreffende casus betrekking had op een vennootschap ook bij een vereniging opgeld doet. Maar daarmee is uw vraag volgens mij nog niet beantwoord. Voor de vraag of een bepaald te nemen besluit behoort tot de bevoegdheid van het bestuur of de ALV zou u in eerste instantie in de wet en in de statuten te rade moeten gaan. Eventueel een binnen de vereniging opgesteld reglement zou ook van belang kunnen zijn.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Er moet hier gekeken worden naar de aard is van het besluit. Het Forumbank arrest maakt namelijk onderscheid tussen de bevoegdheden van het bestuur en de aandeelhoudersvergadering. Besluiten die typisch tot de bevoegdheid van het bestuur horen kunnen niet door de vergadering worden overschreden. De vergadering kan geen instructies opleggen aan het bestuur in zulke gevallen. Forumbank geldt in beginsel voor de NV en de BV.

Een vereniging kun je het Forumbank arrest wel toepassen. Echter is het bij een vereniging vaak wel duidelijker dat het bestuur in beginsel de macht heeft mijns inziens m.u.v. een paar standaard besluiten (benoeming en ontslag, ontbinding, wijziging statuten etc). Leden van een vereniging zijn totaal anders dan aandeelhouders van een BV/NV namelijk en er is in de wet minder geregeld over de leden en hun bevoegdheden. De statuten van de vereniging kunnen echter wel bepalen dat de ALV bevoegd is in bepaalde gevallen te besluiten, maar ook hier geldt dat het dagelijks beleid bijvoorbeeld van de vereniging aan het bestuur toekomt. De ALV kan niet zonder instemming van het bestuur de bestuurszaken regelen/afdwingen.

Vaak staat in standaard statuten van een vereniging echter niets (geen lijst van besluiten) is mijn ervaring en de wet geeft niet dezelfde bevoegdheden aan de vergadering als bij een BV/NV. De meeste besluiten komen aan het bestuur toe bij een vereniging, tenzij de statuten uiteraard anders bepalen.

Een paar kanttekeningen:
- indien het gebruikelijk was om bepaalde besluiten altijd aan de ALV voor te leggen, kan de ALV naar redelijkheid eisen dat ze mogen besluiten in die gevallen; ookal staat er niets in de statuten over de besluitvorming door de ALV;
- indien voorgaande niet het geval is en het bestuur in een impasse/deadlock raakt betekent dat niet dat automatisch de ALV bevoegd is.
- een oplossing bij een deadlock in het bestuur is het bestuur te ontslaan en een nieuw bestuur te benoemen. Deze bevoegdheid heeft een ALV typisch namelijk wel en staat in standaard statuten.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Er moet hier gekeken worden naar de aard is van het besluit. De vraag klinkt als een examenvraag als je mij vraagt ;-)

Het Forumbank arrest maakt namelijk onderscheid tussen de bevoegdheden van het bestuur en de aandeelhoudersvergadering. Besluiten die typisch tot de bevoegdheid van het bestuur horen kunnen niet door de vergadering worden overschreden. De vergadering kan geen instructies opleggen aan het bestuur in zulke gevallen. Forumbank geldt in beginsel voor de NV en de BV.

Een cooperatie kun je het Forumbank arrest slecht toepassen. Bij een cooperatie is de macht van het bestuur meestal zeer beperkt. Vaak regelt het bestuur slechts minimale zaken zoals de ledenadministratie, voorzitten vergaderingen, financiele administratie en vertegenwoordiging van de coop voor minimale cq kleine zaken. Indien het bestuur echter bestaat uit leden kan er door de vergadering meer worden bepaald en heeft die meer macht het bestuur te instrueren en is er dus meer direct leiding c.q. opdrachten kunnen worden gegeven. Dit verschil dient goed te worden vastgelegd.

Het is namelijk gebruikelijk dat er tussen de leden een overeenkomst wordt gesloten over bepaalde zaken waartoe de coop dient. Die overeenkomst is vaak leidend. Het bestuur dat uit leden bestaat zal de overeenkomst moeten nakomen. Het bestuur hoeft echter geen opvolging te geven aan besluiten waar het bestuur niet achter staat. Bijvoorbeeld indien een besluit het faillissement kan betekenen.

Indien er door het bestuur geen besluit kan worden genomen is het dus de vraag om wat voor besluit het gaat en of dit niet geregeld wordt door de coop overeenkomst. Indien het bestuur uit leden bestaat kan deze deadlock uiteraard makkelijker worden opgelost.

Hier geldt echter wel dat het dagelijks beleid van de cooperatie aan het bestuur toekomt. De leden kunnen kan niet zonder instemming van het bestuur de bestuurszaken regelen/afdwingen. Andere zaken die onder de coop overeenkomst vallen en het bestuur bestaat uit leden kan dat makkelijker

Indien het een typisch bestuursbesluit betreft en de leden van de coop hebben dus geen echte zeggenschap rest als laatste oplossing dat de coop het bestuur ontslaat en een nieuwe benoemt.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
dubbel

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
mijn eerste post geldt voor de vereniging. Ik kon mijn antwoord niet meer wijzigen. De tweede post ziet op de cooperatie.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm