Vraag

Hello Everyone,

Today I have received a rental property lease to be sign. The rental agent translated the lease to english but we need to sign the dutch version **Today**. Just to be safe that everything was appropriately translated, I did the translation my self. Using google, and noticed a few differences between their english version and mine.

I think there is something shady in it :)

From the beginning they've told me that the lease is maximum for 24 month and that it can **be broken every month** but i can't see anything about that in the Dutch version of the lease. We have a plan to rent the apartment for 12 month only.

Currently i need to send 3 security deposits in total of 3840 EUR and i've heard a lot of stories from fellow expats about how they lost their security deposits due to many ridiculous reasons.

I'm ready to pay for the help in understand the lease. I just need to know that the lease is safe to sign. Or if anyone can advice law company that can go through the lease.

Thank You

**Het gehuurde, bestemming**

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de zelfstandige woonruimte, hierna 'het gehuurde' genoemd, plaatselijk bekend ..... .

De staat van het gehuurde op de opleveringsdatum is beschreven in het als bijlage aangehechte en door partijen geparafeerde proces-verbaal van oplevering. Het gehuurde is nader aangeduid op de als bijlage bij deze huurovereenkomst gevoegde en door partijen geparafeerde plattegrond/tekening\*.

1.2 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte.

1.3 Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in artikel 1.2.

1.4 Huurder heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst wel een kopie van het energielabel (B) als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen en/of een kopie van de Energie-Index ten aanzien van het gehuurde ontvangen.

**Voorwaarden**

2.1 Deze huurovereenkomst verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot verhuur en huur van woonruimte voor zover daarvan in deze huurovereenkomst niet wordt afgeweken. Van deze huurovereenkomst maken deel uit de 'ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE', vastgesteld op 20 maart 2017 en gedeponeerd op 12 april 2017 bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 2017.21, hierna te noemen 'algemene bepalingen'. Deze algemene bepalingen zijn partijen bekend. Huurder heeft hiervan een exemplaar ontvangen. De algemene bepalingen zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze huurovereenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing ervan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is.

​

**Duur, verlenging en opzegging**

3.1 Deze huurovereenkomst is aangegaan voor een maximale duur van 24 maanden ingaande op:

19-08-2019 en lopende tot en met 19-08-2021.

3.2 Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur aan huurder ter beschikking stellen, mits huurder heeft voldaan aan alle op dat moment bestaande verplichtingen jegens verhuurder. Indien de ingangsdatum niet op een werkdag valt, zal het gehuurde op de eerstvolgende werkdag ter beschikking worden gesteld.

3.3 Tijdens de in artikel 3.1 genoemde periode kan de verhuurder deze huurovereenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen.

3.4 Indien in artikel 3.1 een bepaalde tijd is opgenomen deze periode verstrijkt zonder opzegging, loopt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd door.

3.5 Beëindiging van de huurovereenkomst door opzegging dient te geschieden overeenkomstig artikel 18 van de algemene bepalingen.

​

**Betalingsverplichting, betaalperiode**

4.1 Met ingang van de ingangsdatum van deze huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting van huurder uit:

\- de huurprijs

\-de vergoeding in verband met de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte van het gehuurde op basis van een zich in dat gedeelte bevindende individuele meter (kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter).

\- de vergoeding voor het gebruik van een door verhuurder aan te wijzen parkeerplaats

4.3 De vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van het gehuurde, zoals aangegeven in artikel 7 wordt vastgesteld door de verhuurder.

Op de vergoeding als bedoeld in artikel 4.2 en 4.3 wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals aangegeven in de artikelen 17.1 tot en met 17.15 van de algemene bepalingen.

4.4 De huurprijs en het voorschot als bedoeld in artikel 4.2 en 4.3 zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds

te voldoen vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft op rekeningnummer

............

4.5 Per betaalperiode van één maand bedraagt;

Totaal € 1.280,00

4.6 Met het oog op de datum van ingang van deze overeenkomst heeft de eerste betaalperiode betrekking op de periode van 19-08-2019 tot en met 31-08-2019 en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag

€ 547,07 Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op 19-08-2019 aan .....

.... zal de ontvangen huur doorstorten aan pandeigenaar.

​

**Huurprijswijziging**

5.1 Indien het gehuurde woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs betreft, kan de huurprijs op voorstel van verhuurder voor het eerst per NVT en vervolgens jaarlijks worden gewijzigd met een percentage dat maximaal gelijk is aan het op de ingangsdatum van die wijziging wettelijk toegestane percentage voor woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs, bij gebreke waarvan de huurprijsaanpassing plaatsvindt overeenkomstig het gestelde in artikel 5.2. In aanvulling op het in de vorige zin bedoelde percentage kan de huurprijs op voorstel van verhuurder worden gewijzigd met een percentage dat maximaal gelijk is aan het op de ingangsdatum van die wijziging toegestane percentage voor de inkomensafhankelijke huurverhoging, indien het gehuurde zelfstandige woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs betreft. Partijen verklaren het bepaalde in artikel 7:252a BW voor zover vereist van overeenkomstige toepassing en huurder verleent voor zover vereist toestemming voor het opvragen van een in artikel 7:252a lid 3 BW bedoelde verklaring.

5.2 Indien het gehuurde zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs voor woonruimte betreft, is het onder 5.1 gestelde niet van toepassing. In dat geval wordt de huurprijs voor het eerst per 19-08-2020 en vervolgens jaarlijks aangepast overeenkomstig het gestelde in artikel 16 van de algemene bepalingen. Bovenop en gelijktijdig met de jaarlijkse aanpassing overeenkomstig artikel 16 van de algemene bepalingen, heeft de verhuurder het recht om de huurprijs te verhogen met maximaal 5%.

​

**Servicekosten**

7. Verhuurder zal zorgdragen voor de levering van de volgende zaken en diensten in verband met de bewoning van het gehuurde:

• afschrijving stoffering appartement

• afschrijving stoffering algemene ruimte

• onderhoud gemeenschappelijke verlichting

• servicecontract intercominstallatie

• servicecontract mechanische ventilatie

• schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten en buitenterrein

• groenonderhoud gemeenschappelijke buitenruimte

• glas bewassing gemeenschappelijke ramen

• glas verzekering algemene ruimte

• kosten verbonden aan het in dienst hebben van portiers en/of huismeesters

• administratiekosten

​

**Belastingen en andere heffingen**

8.1 Tenzij dit op grond van de wet of daaruit voortvloeide regelgeving niet is toegestaan, zijn voor rekening van huurder, ook als verhuurder daarvoor wordt aangeslagen:

a. de onroerende zaakbelasting en de waterschap- of polderlasten;

b. de milieuheffingen, waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en zuiveringsheffing afvalwater;

c. de baatbelasting of daarmee verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan, indien en voor zover huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de aanslag of heffing wordt opgelegd;

d. de overige bestaande of toekomstige belastingen, milieubescherming bijdragen, lasten, heffingen en retributies.

Deze belastingen en andere heffingen worden alleen doorbelast voor zover ze betrekking hebben op het feitelijk gebruik van het gehuurde en het feitelijk medegebruik van dienstruimten, algemene en gemeenschappelijke ruimten.

8.2 Indien de voor rekening van huurder komende heffingen, belastingen, retributies of andere lasten bij verhuurder worden geïnd, moeten deze door huurder op eerste verzoek aan verhuurder worden voldaan.

​

**Beheerder**

9.1 Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op:

........

9.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient huurder voor wat betreft de inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder contact op te nemen.

**Waarborgsom**

10.1 Huurder zal voor de ingangsdatum een waarborgsom aan .... betalen ter grootte van een bedrag van € 3.840,-. (zegge: achtendertighonderd en veertig Euro) op de in artikel 4.4 aangegeven wijze. .... zal de ontvangen waarborgsom doorstorten aan pandeigenaar.

10.2 Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

10.3 Indien er na het einde van de huurovereenkomst een kopie van uitschrijving en/of adreswijziging, welke is verkregen via de gemeente tezamen met de verkregen sleutels overhandigd kan worden en er verder geen noodzaak bestaat tot inhouding van de waarborgsom, zal de verhuurder binnen 2 maanden tot terugbeta¬ling van de waarborg¬som overgaan.

**Boetebepaling**

11.1 Huurder en verhuurder komen overeen dat indien huurder tekortschiet in de nakoming van zijn

verplichting(en) uit hoofde van de nagenoemde bepaling(en), hij aan verhuurder een direct opeisbare boete verbeurt zoals hieronder vermeld:

**a**. een boete van € 20,00 voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van

artikel 1 (gebruik), 9 (tuin), 13.1 en 13.2 (melden schade), 14.1 (algemene ruimten), 14.3 sub a (huisdieren), 14.4(overlast), 21.1 en 21.2(waarborgsom) van de algemene bepalingen, met een maximum van

€ 4.000,00 onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding;

**b**. een boete van € 35,00 voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van

artikel 4.1 en 4.2 (veranderingen en toevoegingen), 8 (antennes), 10 (zonwering), 14.2 en 14.3 sub b (reclame, ventilatie‐ en rookkanalen) van de algemene bepalingen, met een maximum van € 7.000,00, onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op

(aanvullende) schadevergoeding;

**c**. een boete van € 50,00 voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van

artikel 1.3 (wijziging bestemming) van deze huurovereenkomst en van artikel 12 (toegang), 15.2 (gevaarlijke stoffen), 19 (tijdige en correcte wederoplevering) van de algemene bepalingen, met een maximum van € 10.000,00 onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding;

**d**. een boete van € 1.500,00 per overtreding, te vermeerderen met een aanvullende boete van € 75,00

voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 2 ((tijdelijke) onderhuur)

van de algemene bepalingen, met een maximum van € 15.000,00 onverminderd (i) zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en (ii) verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding, en (iii) de verplichting tot afdracht van de winst die hij (naar schatting) heeft genoten door het handelen in

strijd met dit verbod;

**e**. een boete van €5.000,00 per overtreding, te vermeerderen met een aanvullende boete van € 100,00

voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 14.3 sub c (hennep en dergelijke) van de algemene bepalingen, met een maximum van € 25.000,00 onverminderd (i) zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en (ii) verhuurders recht op aanvullende) schadevergoeding, en (iii) de verplichting tot afdracht van de winst die hij (naar

schatting) heeft genoten door het handelen in strijd met dit verbod;

11.2 Voor iedere overtreding van een verplichting uit deze huurovereenkomst en bijbehorende algemene bepalingen, voor zover niet reeds hiervoor in artikel 11.1 genoemd, is huurder aan verhuurder een direct opeisbare boete van € 10,00 per kalenderdag verschuldigd, met een maximum van

€ 2.000,00 onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding. Indien verhuurder een professionele partij is, is dit artikel 11.2 niet van toepassing.**Bijzondere bepalingen**

12.1 Verhuurder staat toe dat enkel huurder het gehuurde zal bewonen. Indien huurder wenst dat de woning

naast hem door andere personen wordt bewoond, vraagt de huurder hier schriftelijk om toestemming voor bij de verhuurder.

12.2 Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van verhuurder aan huurder in verband met de uitvoering van dit huurcontract, gericht aan het adres van het gehuurde, zijnde het werkelijke woonadres van huurder. Indien het gehuurde geen vaste woonplaats meer van huurder is, verplicht hij zich om verhuurder daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van zijn nieuwe adres en woonplaats. Voor het geval huurder het gehuurde voorgoed verlaat zonder opgave van zijn nieuwe adres aan verhuurder blijft het adres van het gehuurde als woonplaats van huurder aangemerkt.

12.3 Verhuurder voert een anti‐hennep beleid. Het is huurder dan ook strikt verboden binnen het gehuurde en/of tot het gehuurde behorende buitenruimte hennep te kweken, voorhanden/ opgeslagen te hebben of te houden. Bij constatering van het verhandelen of verbouwen van soft/ harddrugs zal huurovereenkomst per direct worden ontbonden zonder tussenkomst van gerechtelijke macht. Daarnaast zullen alle kosten welke met ontruiming met zich mee brengen op huurder worden verhaald.

12.4 Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte. Elke vorm van commerciële

exploitatie in of van gehuurde is ten strengste verboden. Het voornoemde geldt nadrukkelijk voor het handelen en/of telen van soft-/ harddrugs of welke verdovende middelen dan ook, zoals nader omschreven in art. 14.3 (c) van de algemene bepalingen. Dit geldt evenzeer voor de uitoefening van prostitutie en/of daarmee gelijkstaande of samenhangende diensten vanuit de woning. Onder commerciële exploitatie wordt tevens verstaan het te huur aanbieden van het gehuurde voor een korte periode aan derden, al dan niet tegen betaling en al dan niet via websites die ingericht zijn op het voor kortere periode te huur aanbieden van woningen (zoals genoemd in art. 2.1 van de algemene bepalingen). Overtreding van het voornoemde geldt als ernstige tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt.

12.5 Huisdieren zijn zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan. Indien zonder de toestemming toch huisdieren aanwezig zijn, dient huurder de huisdieren binnen 24 uur na daartoe strekkende

sommatie uit het gehuurde te verwijderen. Nalaten hiervan wordt als ernstige schending van de

huurovereenkomst beschouwd. Wanneer huisdieren wel schriftelijk zijn toegestaan, geldt dat bij de eerste

constatering van overlast de huurders verplicht zijn de huisdieren uit het gehuurde te verwijderen. Bij verlaten van het gehuurde staat huurder ervoor in dat de huisdieren geen (gebruiks-)sporen hebben achtergelaten.

12.6 Roken in het gehuurde is niet toegestaan.

12.7 Het is huurder niet toegestaan een instrument te bespelen dat tot geluidsoverlast leidt voor de overige bewoners van het perceel. Indien er klachten zijn, zal huurder op eerste verzoek van verhuurder direct stoppen en het instrument niet meer gebruiken in het gehuurde.

12.8 In aanvulling op het bepaalde in artikel 13.7 van de algemene bepalingen is huurder verplicht gedurende de periode dat hij in het gehuurde verblijft deugdelijk verzekerd te zijn voor zijn wettelijke aansprakelijkheid.

12.9 In aanvulling op het bepaalde in artikelen 11.1 – 11.6 van de algemene bepalingen is huurder verplicht – zo het gehuurde daarover beschikt – het balkon of terras behoorde bij het gehuurde deugdelijk te onderhouden en daarbij de verplichtingen van voornoemde artikelen in acht te nemen.

12.10 Ten laste van de huurder is het onderhoud van het gehuurde binnenshuis, verhelpen van verstoppingen

van het riool tot aan het gezamenlijk riool, alsmede alle kleine reparaties als bedoeld in wet (artikel 7:217 juncto 240 BW) tot aan een bedrag van € 90,- per geval, excl. de kosten van voorrijden en de BTW.

12.11 De CV- installatie behoort tot het gehuurde en verhuurder is verantwoordelijk voor periodiek onderhoud.

Huurder dient regelmatig (minimaal 2 keer per jaar) de waterdruk van de CV te controleren. De waterdruk van

een cv-ketel moet tussen de 1,5 en 2,0 atmosfeer staan (1,6 bij een koude installatie). Wanneer de waterdruk te hoog is, moet huurder de druk verlagen door lucht of water te laten ontsnappen uit de installatie. Als de druk te laag is, moet de cv-ketel door huurder worden bijgevuld met water. Huurder is ermee bekend dat een verkeerde waterdruk de cv-ketel sterke schade kan toedoen. Schade aan de cv-ketel veroorzaakt door het niet tijdig corrigeren van een afwijkende waterdruk komt voor rekening van de huurder.

Huurder wordt geadviseerd in het handboek van de Cv-ketel of via internet de handleiding te raadplegen hoe de cv-ketel correct bij te vullen is. Na het bijvullen van een ketel dient huurder bijzonder op te letten dat de waterslang van de cv-ketel losgekoppeld is.

12.12 Het is huurder niet toegestaan om sloten bij te plaatsen of te vervangen zonder schriftelijke toestemming van verhuurder. Handelt huurder in strijd met dit verbod, dan is hij jegens verhuurder een boete van € 1.000,- verschuldigd.

12.13 Woonvergunning (indien van toepassing). Indien aan huurder niet binnen 30 dagen na de ingangsdatum

van deze huurovereenkomst de door de overheid eventueel vereiste vergunning tot het in gebruik nemen van het gehuurde is verleend, wordt deze overeenkomst geacht te zijn ontbonden met ingang van de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de laatste dag van de eerder genoemde periode van 30 dagen. Het aanvragen van de vergunning behoort tot de taak van de huurder. De huurder is, voor zover nodig, verplicht de

nodige maatregelen te nemen c.q. handelingen te verrichten teneinde het verkrijgen van de vergunning te

bewerkstelligen. Het niet verkrijgen van de vergunning komt voor risico van de huurder. De huurder mag het gehuurde niet in gebruik nemen alvorens hij in het bezit is van de bedoelde vergunning.

12.14 Indien in art. 6 is overeengekomen dat verhuurder voor bepaalde nutsvoorzieningen geen zorg zal hoeven te dragen, dan is huurder verplicht daarvoor zorg te dragen door binnen een week na ingang van de

huurovereenkomst een deugdelijke overeenkomst met een leverancier van betreffende nutsvoorziening te sluiten. Bij gebreke van het tijdig sluiten van een overeenkomst als voornoemd is huurder aan verhuurder een boete verschuldigd van € 500,- of zoveel meer als de verhuurder aanvullende kosten heeft moeten maken vanwege het door huurder niet tijdig sluiten van een overeenkomst als voornoemd.

12.15 De woning wordt wel/niet gemeubileerd verhuurd. Indien gemeubileerde verhuur is overeengekomen, zal al het meubilair zoals dat in het gehuurde aanwezig was ten tijde van aanvang van de huurovereenkomst, terug worden geplaatst naar de plaats waar deze ten tijde van aanvang stond. Indien meubilair gedurende de

huurperiode is beschadigd, heeft verhuurder het recht herstelkosten aan huurder te berekenen. Indien meubilair gedurende de huurovereenkomst kwijt is geraakt, door de huurder is verwijderd of onherstelbaar is beschadigd, heeft de verhuurder het recht het meubilair te vervangen en de aanschafprijs voor het vervangende meubilair volledig voor rekening van huurder te brengen.

12.16 De kosten als genoemd onder art. 4.2 en 4.3 van deze huurovereenkomst zullen op basis van fixed fee

door de verhuurder aan de huurder in rekening worden gebracht. De hoogte van deze fixed fee is vermeld onder art. 4.5 en dient gelijktijdig met de huurprijs door de huurder aan verhuurder te worden voldaan. Er zal geen periodieke afrekening plaatsvinden aan de hand van de daadwerkelijk gemaakte kosten. De tweede zin van art. 4.3 van deze huurovereenkomst alsmede de bepalingen 17.1 tot en met 17.15 van de algemene bepalingen blijven buiten toepassing.

12.17 In afwijking van art. 18.1 van de algemene bepalingen geldt voor de huurder een opzegtermijn van twee

kalendermaanden.

12.18 Partijen zijn overeengekomen dat bij beëindiging van deze huurovereenkomst de huurder het gehuurde

professioneel laat reinigen. Indien bij de eindinspectie blijkt dat dit niet heeft plaatsgevonden, zulks naar oordeel van de verhuurder, haar beheerder of ...., is verhuurder gerechtigd de woning alsnog

professioneel te laten reinigen en de daarmee gepaard gaande kosten aan huurder in rekening te brengen.

12.19 Verhuurder is niet eerder gehouden de waarborgsom aan huurder terug te storten dan twee maanden

nadat, na het einde van de huurovereenkomst, een kopie van uitschrijving en/of adreswijziging aan de verhuurder is verstrekt alsmede dat de sleutels zijn overhandigd en er overigens geen redenen zijn tot inhouding van de waarborgsom. De waarborgsom kan door de huurder nimmer als betaling van huur worden aangesproken.

12.20 Indien de dag van aanvang van de huurovereenkomst valt in een weekend of op een feestdag, dan zal

oplevering van het gehuurde als bedoeld in art. 3.1 van de algemene bepalingen plaatsvinden op de eerste daarop volgende werkdag, zonder dat huurder aanspraak kan maken op compensatie wegens het feitelijk later in gebruik kunnen nemen van het gehuurde dan de huurovereenkomst aanvangt. Indien de dag van einde van de huurovereenkomst valt in een weekend of op een feestdag, dan zal oplevering van het gehuurde als bedoeld in art. 19.1 van de algemene bepalingen plaatsvinden op de laatste werkdag voor het weekend of de feestdag waarin of waarop de huurovereenkomst eindigt, zonder dat huurder aanspraak kan maken op compensatie wegens het feitelijk eerder moeten eindigen van gebruik van het gehuurde dan de huurovereenkomst eindigt.

12.21 Het is de huurder uitdrukkelijk verboden:

\- gaten te boren in het tegelwerk, zoals van de wanden en vloeren van de keuken, het toilet en de

badkamer/douchecel;

\- te spijkeren of te boren in vloeren;

\- warme pannen e.d. direct op het aanrecht te zetten, alsmede het aanrecht als snijplank te gebruiken.

\- naamborden, reclameaanduidingen, uithangborden, schotelantennes etc. aan de buitenzijde van het gehuurde aan te brengen;

\- zonneschermen op te hangen en/of andere zaken aan de buitenzijde van het gehuurde aan te brengen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder;

12.22 Huurder zal op eerste verzoek van pandeigenaar meewerken aan maandelijkse controle met betrekking tot het juist gebruik van het gehuurde.

12.23 Het is niet toegestaan woonruimte onder te verhuren aan derden, mocht onderhuur worden geconstateerd zal pandeigenaar per dag een direct opeisbare boete á € 250,00 aan huurder opleggen zolang onderhuur voortduurt conform artikel 2.1 en 2.2 van de algemene bepalingen.

12.24 Glasschade komt te allen tijde voor rekening van huurder.

12.25 De huur van het appartement en de bijbehorende parkeerplaats zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet separaat (tussentijds) opgezegd worden door huurder.

Deel deze vraag

2 Reacties

If you want me to, I can compare the English and the Dutch version for you. Please use the button "direct contact".

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
There should be another document "algemene bepalingen", to which is referred in regards to cancelling the lease.

In regards to security deposits, yes, there can be problems to get it back. Unfortunately there's nothing you can do to anticipate on that, you can only deal with it when the problem arrises (of course you need to make sure that the state the property is in when you receive the keys, is properly documented and signed for by both parties).

If you want you may contact me to discuss how to proceed.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm