Vraag

Hallo,

Er is een hekwerk gemaakt en geplaatst volgens onderstaande opgegeven gegevens verstrekt door de omgevingsdienst.

Ook als de afscheiding hoger is dan 1 meter maar niet hoger dan 2 meter, kunt u deze zonder omgevingsvergunning plaatsen. De afscheiding moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

_1. U bouwt op een erf of perceel waarop al een gebouw staat_

_2. De afscheiding staat achter de voorgevelrooilijn_

_3. De afscheiding staat op meer dan 1 meter afstand van de weg of het openbaar groen_

In dat geval is het bestemmingsplan van toepassing met de bestemming "Wonen/ Arti ...
bestemmingsplan, is dan relevant:
a) De bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 1 m bedragen"
f) De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, mag niet meer dan 2 m bedragen.

Bijgevoegd was een foto die de voorgevelrooilijn weergaf.

Een klein stukje hekwerk aan de zijkant heeft een hoogte van 1.85 m en staat naast de voorgevel van de buren om de hoek, de stoep is meer dan 1 meter breed. Aan de overkant een vrijwel gelijke situatie, staat een muur van zeker 2 meter die afgelopen zomer is verlengd met een gaaswerk hek en daarop klimop. Nu heeft de buurvrouw een klacht ingediend. Dit had ik gezien de verstoorde situatie verwacht. De omgevingsdienst wil dat ik dat stukje hekwerk verlaag naar 1 meter omdat volgens hun de stoep meetelt als "weg". )openbare ruimte) Dat in de hele buurt hoge hekwerken staan op dezelfde afstand (zelfs aan de voorkant van huizen)schijnt niet relevant te zijn in mijn weerwoord

Ik heb vermeld dat ik bovenstaande informatie van een van hun collega's zelf heb gekregen. Daarop werd geantwoord dat als er niet gehandhaafd hoeft te worden men het niet zal doen echter nu is de verlaging opgelegd waarbij men zich beroept op de volgende zin in de email van hun collega.

Aan de hand van de door mij gevonden foto's en plattegronden is het niet mogelijk om e.e.a. te bepalen. Ook beschik ik niet over een situatie-schets waaruit blijkt waar het sierhek precies geplaatst zal worden.

Men geeft d.m.v. een toegezonden pdf aan waarom en dat het besluit volgens de wet is toegepast en bezwaar vrijwel nooit wordt gehonoreerd. De mannen die het hek hebben geplaatst hebben dit niet eerder meegemaakt en kijkende naar de overkant waar de stoep even breed is naar de weg toe lijkt hier gevoelsmatig een situatie van willekeur en dat bij bezwaar "de slager zijn eigen vlees keurt" waardoor in hoger beroep gaan bij voorkeur al is afgewezen.
Als het stukje hekwerk inderdaad verlaagd moet worden zal dat gewoon gebeuren, de mannen doen dit vrijblijvend.

Wat ik echter graag zou willen weten is waarom de een dit kan doen en de ander het moet verlagen.
Als er duidelijk "weg" wordt aangeven waarom hoort daar opeens de stoep bij, in ieder geval voor mij, niet voor mijn overburen?
Heeft aanvechten inderdaad geen zin en is het alleen maar weggegooid geld? en verspilde energie.
Gaat aanvechten alleen maar bij betreffende instantie of uiteindelijk via de rechter?

Deel deze vraag

17 Reacties

U mag vergunningvrij een hekwerk plaatsen, maar uw buurvrouw heeft geklaagd. Dit kan leiden tot een handhaving tenzij er een beroep kan worden gedaan op het rechtszekerheid en vertrouwensbeginsel dat u geen willekeur behoeft te verwachten omdat er in vergelijkbare gevallen niet opgetreden wordt door de gemeente. U kunt afwachten of de gemeente inderdaad gaat handhaven en dan kunt u bezwaar maken op grond ertegen en vervolg beroep en hoger beroep.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Hallo Monique,

Bedankt voor de reactie. Naar aanleiding van mijn telefoongesprek krijg ik een brief met onderbouwing, tijdslimiet en dwangsom. Hier moet ik dus nog even op wachten om te zien wat er letterlijk in staat.

Als ik je reactie goed begrijp is hun onderbouwing juist(?) maar omdat ze het niet overal toepassen kan er in een bezwaar een ander uitgangspunt (rechtszekerheid en vertrouwensbeginsel) gebruikt worden? Heeft beroep dan wel zin? De gemeente gaat het beroep dan zelf beoordelen en geen onafhankelijke rechter? Dat zou dan inderdaad kansloos zijn toch?

Als er een goede grond is om bezwaar aan te tekenen hoe zit dit dan met de opgelegde tijdslimiet en dwangsom? Ik neem aan dat in beroep gaan bepaalde kosten met zich meebrengt? Staan de bedragen wettelijk vastgelegd of kan de gemeente zelf bepalen wat zij doet en zo'n situatie gebruiken als cashcow?
Nee de gemeente gaat het bezwaar zelf doen, daarna kunt u naar de onafhankelijke bestuursrechter voor Beroep en de Raad van State voor hoger Beroep.. Maar dan moet u binnen termijn bezwaar aantekenen op de gronden die ik vermeldde en misschien nog meer.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Een gemeente die zijn eigen beslissingen beoordeeld, tja.,

Brief inmiddels ontvangen. Wat mij in de brief opvalt is punt 3 die afwijkt van wat ik heb ontvangen.
"
Eerder ontvangen':
_3. De afscheiding staat op meer dan 1 meter afstand van de weg of het openbaar groen_

In de brief:
"op meer dan 1 m van openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn

Monique, Ik ben geen jurist maar dit is toch niet hetzelfde??? Buiten dat, dan kan iedereen zijn schutting wel weghalen.

Opmerking Omgevingsdienst:
Uw huidige erfafscheiding is geplaatst voor de voorgevelrooilijn en op minder dan 1 meter van het openbaar toegankelijk gebied. Tevens past uw erfafscheiding niet binnen het bestemmingsplan.

De foto met voorgevelrooilijn die ik heb ontvangen laat iets anders zien. Nu heb ik blijkbaar nog een voorgevel aan de zijkant. Mijn voordeur en adres staat in 1 straat en de schutting om de hoek in een andere straat. Ik begin te begrijpen wat je bedoeld met vertrouwensbeginsel. Ik heb erop vertrouwd dat de mij toegestuurde informatie juist was anders had ik zo'n hek niet laten maken. Probleem is dat zij er geen boodschap aan hebben gezien de eerdere verwijzing naar een zin in de email van hun collega.


Binnen 2 weken bezwaar maken via brief of persoonlijke afspraak, dwangsom 2000 euro na een maand bij het niet verlagen of verwijderen.

Ik ben niet op de hoogte met het bestemmingsplan noch de normen van welstand. Het lijkt of men verschillende slagen om de arm houdt om bij voorbaat de burger te ontmoedigen om bezwaar in te dienen en beroep uit te oefenen.
Ik probeer dit zo objectief mogelijk te beoordelen maar ik krijg een hele vieze smaak in mijn mond als ik dit allemaal lees en zonet nog heb gezien waar allemaal hoge schuttingen staan, onverzorgd, aan de voorkant etc. binnen een straal van 100 meter van mijn adres waar een mooi sierhek staat.
Daarom moet u online alle plannen en beleid inzien zoals welstandsplan ; dat kunt u vinden en lezen op www.ruimtelijkeplannen.nl.. Het is mogelijk dat wat voor u geldt niet voor een ander huisnummer geldt , wegens overgangsrecht en gedogen oude situatie en omdat uw situatie in nieuw beleid valt. U moet dus nagaan of uw situatie echt in tijd en regels vergelijkbaar is met anderen in uw omgeving.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Wist niet het zo nauw luistert, wat ik weet is dat mijn erf in het bestemmingsplan is opgenomen. Zal gaan zoeken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Waar moet ik op letten?
Reactie van de vraagsteller
Wist niet het zo nauw luistert, wat ik weet is dat mijn erf in het bestemmingsplan is opgenomen. Zal gaan zoeken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Waar moet ik op letten?
Reactie van de vraagsteller
Inmiddels via de eerste mail gevonden wat in bestemmingsplan staat onder:

"Wonen-1". Artikel 16.2.3 (onder a en f) van het
bestemmingsplan

Dit komt overeen met wat in mijn beginverhaal staat. Het gaat dan denk ik bij het bestemmingsplan om de bepaling van de voorgevelrooilijn die nu afwijkt van de eerder opgegeven voorgevelrooilijn.
Reactie van de vraagsteller
Mijn huis is een hoekhuis en het draait dus om de definitie voorgevelrooilijn en 1 m van de openbare ruimte zoals ik begrijp. Ik heb echter maar aan 1 kant de voordeur en openbare ruimte is de hele straat/stoep. Heeft het zin om het aan te vechten?


Onderstaande gevonden:

Daarmee is nog niet de vraag beantwoord welke van die gevels als voor-, achter- respectievelijk zijgevel moet worden aangemerkt. Voor het antwoord op die vraag is bepalend welke gevel in het concrete geval als voorgevel moet worden beschouwd. Wanneer is vastgesteld welke gevel de voorgevel is, kan vervolgens eenvoudig worden bepaald welke gevel de achtergevel is en dus ook welke gevels zijgevels zijn. Bij verreweg de meeste gebouwen zal dat in het algemeen duidelijk zijn. Er zijn evenwel gevallen denkbaar waarin discussie kan ontstaan. In dergelijke gevallen moet voor het bepalen welke gevel de voorgevel is, primair worden afgegaan op de ligging van de voorgevelrooilijn, zoals die in het bestemmingsplan of in de bouwverordening is aangegeven. Als ook dan ook nog twijfel bestaat zal de feitelijke situatie doorslaggevend zijn voor de vraag waar zich de voorgevel bevindt. Mede aan de hand van de jurisprudentie (zie onder andere ABRS, 8 februari 2000, nr. 199901779/1 en ARRS, 4 januari 1993, BR 1993, 289) kunnen daarvoor als aanknopingspunten worden gehanteerd de systematiek van huisnummering (waar zich het huisnummer bevindt), de zijde van het ge-bouw waar zich de voordeur of hoofdingang bevindt, de plaats waar de brievenbus is aangebracht en de plaats waar zich de hoofdontsluiting van het perceel bevindt.

Voor de goede orde wijs ik erop dat voor de toepassing van dit besluit een gebouw slechts één voorgevellijn en dientengevolge ook slechts één voorgevel heeft. Daarmee wordt formeel afgeweken van de jurisprudentie over het vergunningsvrij bouwen bij hoekwoningen, zoals die onder vigeur van het (bij deze wetswijziging gewijzigde) artikel 43 van de Woningwet is ontwikkeld (zie bijvoorbeeld wnd.Vz. ARRS 19 januari 1993, BR 1993, blz. 377; Rb. Zutphen 17 januari 1995, 94/2406, GEMWT/02). De lijn in die jurisprudentie is dat een hoekwoning twee voorgevelrooilijnen kon hebben, hetgeen een beperking van het vergunningsvrij bouwen van, bijvoorbeeld, erfafscheidingen opleverde. Materieel is in dit besluit echter wel aangesloten bij die jurisprudentie: de regeling die in artikel 2 is opgenomen ten aanzien van het vergunningsvrij bouwen van aan- of uitbouwen, bijgebouwen of overkappingen, dakkapellen, kozijn- of gevelwijzigingen en erf- of perceelafscheidingen, voorzover dat bouwen plaatsvindt aan een zijkant van een gebouw, die direct grenst aan de weg of het openbaar groen, is mede aan die jurisprudentie ontleend.
In Welstandsplannen worden beide gevels van een hoekhuis vaak aangemerkt als voorgevels met bijbehorende strenge eisen qua aanzicht. ( indien grenzend aan groen of openbaar) De rechtspraak is erg oud en m.i achterhaald. Zoekt u op rechtspraak.nl dan vindt u meer moderne opvattingen,

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Heb gezocht op rechtspraak.nl en daarin zag ik een uitspraak waarbij de appellant in het ongelijk werd gesteld.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#zoekverfijn/zt[0][zt]=erfafscheiding+hoekhuis&zt[0][fi]=AlleVelden&zt[0][ft]=Alle+velden&idx=1&so=Relevance&ps[]=ps1

Blijkbaar is die zelfde wetgeving nog steeds bepalend. Zeer ontmoedigend. Denk in ieder geval bezwaar te maken hoewel het een tevoren verloren zaak lijkt. Ik zal de punten die je aangaf googlen om te zien wat ermee bedoeld wordt.
De drempels qua bezwaar zijn laag en ook beroep valt wel mee; met wat studie kunt u het ook zelf, al lijken gevallen wel op elkaar , toch goed de afwijzingsgrond lezen. Ook als u refereert naar gedogen van vergelijkbare gevallen, deze onderzoeken op tijd en regels.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
2006 is niet recent

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *
Reactie van de vraagsteller
Tijd en regels zal moeilijk zijn omdat niet precies te bepalen is wanneer bij anderen de schutting is geplaatst alsook hebben deze blijkbaar geen klacht mogen ontvangen waardoor complete schuttingen voor de voorgevelrooilijn staat(1.80) en regels zoals bij mij niet zijn toegepast. Zoekende lijkt de wet duidelijk maar de interpretatie uitgeoefend door een omgevingsdienst is schijnbaar maar net hoe de wind staat

De afwijzingsgrond is als volgt geformuleerd:

Bor bijlage II art. 2 onderdeel 12
12. een erf- of perceelafscheiding, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

a niet hoger dan 1 m, of
b niet hoger dan 2 m

1e op een erf of perceel waarop al een gebouw staat waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat
2e achter de voorgevelrooilijn
3e op meer dan 1 m van openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn

Uw huidige erfafscheiding is geplaatst voor de voorgevelrooilijn en op minder dan 1 m van het openbaar toegankelijk gebied. Tevens past uw erfafscheiding niet binnen het bestemmingsplan.

Zoals je ziet is niet alleen de voorgevelrooilijn(die blijkbaar verandert is na de mij toegestuurde informatie) maar ook bestemmingsplan(zelfde 5 punten) en welstand(niet te vinden) bepalend. Heb in het verleden met de welstandscommissie te maken gehad, objectiviteit is ver te zoeken.
Reactie van de vraagsteller
Hallo Monique,

Bezwaarschrift opgemaakt, ik wil nu wel weten waarom de gemeente deze vorm van willekeur hanteert . Mocht dit niets opleveren zal ik afhankelijk van hun betoog in beroep gaan.

Aan ............
........


......... 22 november 2019

.Adres............
..........


Betreft : bezwaar beslissing erfafscheiding(kopie bijgesloten)
Kenmerk: ....................


Geacht ..........,

Afgelopen week heb ik bezoek gehad van de heer ......A.. met de mededeling dat een stukje erfafscheiding aan de zijkant van mijn huis te hoog is en verlaagd moet worden naar 1 meter. Ik teken hiertegen bezwaar aan omdat ik het hek heb laten maken op basis van info van dezelfde afdeling van de heer ......A..

De info mij verstrekt door de heer .. B... wijkt op punt 3 af van de info opgesteld door de heer ..A....

_3. De afscheiding staat op meer dan 1 meter afstand van de weg of het
openbaar groen_

3e op meer dan 1 m van openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.

Tevens heb ik van de heer ..B...... een duidelijke foto mogen ontvangen wat door .......... als voorgevelrooilijn gezien wordt namelijk de zijde waar mijn voordeur zit, tevens mijn adres ........ Bij de heer ...A..... zijn nu alle zijkanten aan de ............straat ook mijn voorgevel. Had ik van .......... een foto gekregen waarop vermeld had gestaan dat alle zijkanten als voorkant werd gezien had ik niet in deze situatie gezeten.

Binnen een straal van 100 meter van mijn adres zijn afgelopen jaren hoge schuttingen(ca 1.80m) geplaatst waar niet tegen wordt opgetreden terwijl daar duidelijk sprake is van de voorkant van een woning. Ook de ligging van deze huizen ten opzichte van de weg en openbaar groen wijkt niet af ten opzichte van mijn woning.

Omdat de gemeente niet optreedt tegen gelijkwaardige gevallen en gevallen die overduidelijk zijn mag ik toch verwachten dat op basis van het rechtszekerheid en vertrouwensbeginsel, de schijn van willekeur, deze beslissing teniet wordt gedaan

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,

.........
Reactie van de vraagsteller
Is dit voldoende?
\ik kan dat op basis van de informatie hierboven ook niet volledig zeggen, maar u moet wel alle gronden die er zijn aanvoeren in bezwaar op straffe van verval ervan later in beroep. U kunt ook een jurist er in detail naar laten kijken.

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm