Vraag

Geachte heer/mevrouw,

Mijn vriend en ik hebben een appartement op het oog (vrije sector, woonruimte, verhuurd door een professionele verhuurder). Het huurcontract dat we vandaag ontvingen, heeft meerdere grote boeteclausules erin opgenomen (huurcontract zelf, niet de algemene bepalingen). Hieronder gekopieerd:

Boetebepaling
11.1 Huurder en verhuurder komen overeen dat indien huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) uit hoofde van de nagenoemde bepaling(en), hij aan verhuurder een direct opeisbare boete verbeurt zoals hieronder vermeld:
a. een boete van € 20,- voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 1 (gebruik), 9 (tuin), 13.1 en 13.2 (melden schade), 14.1 (algemene ruimten), 14.3 sub a (huisdieren), 14.4 (overlast), 21.1 en 21.2 (waarborgsom) van de algemene bepalingen, met een maximum van € 4.000,-, onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding;
b. een boete van € 35,- voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 4.1 en 4.2 (veranderingen en toevoegingen), 8 (antennes), 10 (zonwering), 14.2 en 14.3 sub b (reclame, ventilatie- en rookkanalen) van de algemene bepalingen, met een maximum van € 7.000,-, onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding;
c. een boete van € 50,- voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 1.3 (wijziging bestemming) van deze huurovereenkomst en van artikel 12 (toegang), 15.2 (gevaarlijke stoffen), 19 (tijdige en correcte wederoplevering) van de algemene bepalingen, met een maximum van € 10.000,-, onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding;
d. een boete van € 1.500,- per overtreding, te vermeerderen met een aanvullende boete van € 75,- voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 2 ((tijdelijke) onderhuur) van de algemene bepalingen, met een maximum van € 15.000,- onverminderd (i) zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en (ii) verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding, en (iii) de verplichting tot afdracht van de winst die hij (naar schatting) heeft genoten door het handelen in strijd met dit verbod;
e. een boete van € 5.000,- per overtreding, te vermeerderen met een aanvullende boete van € nihil voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, bij overtreding van artikel 14.3 sub c (hennep en dergelijke) van de algemene bepalingen, met een maximum van € 25.000,-, onverminderd (i) zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en (ii) verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding, en (iii) de verplichting tot afdracht van de winst die hij (naar schatting) heeft genoten door het handelen in strijd met dit verbod;
11.2 Voor iedere overtreding van een verplichting uit deze huurovereenkomst en bijbehorende algemene bepalingen, voor zover niet reeds hiervoor in artikel 11.1 genoemd, is huurder aan verhuurder een direct opeisbare boete van € 10,- per kalenderdag verschuldigd, met een maximum van € 2.000,-, onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan deze verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding. Indien verhuurder een professionele partij is, is dit artikel 11.2 niet van toepassing.
Bijzondere bepalingen:
33. Voor elk geval dat huurder in verzuim is met de tijdige en volledige betaling van een geldsom is hij 5% rente per maand verschuldigd over de verschuldigde hoofdsom vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening van de hoofdsom. Hierbij wordt een gedeelte van een maand als een volle maand aangemerkt.
35. Ingeval het tekortschieten bestaat uit de niet tijdige betaling van een geldsom en in verband met de incassering daarvan buitengerechtelijke kosten moeten worden gemaakt, worden deze hierbij bepaald op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met en minimum van € 125,-.
37. Huurder is aan verhuurder een directe opeisbare boete van € 25,- per kalenderdag verschuldigd voor elke verplichting uit deze overeenkomst met de bijbehorende algemene bepalingen die hij niet nakomt of overtreedt, onverminderd zijn verplichting om alsnog aan de verplichting te voldoen en onverminderd verhuurders overige rechten op schadevergoeding of anderszins.

Dit is voor mij een eerste zelfstandige woonruimte die ik zal gaan huren, dus ik weet niet wat gebruikelijk is in huurcontracten, maar deze bedragen en de hoeveelheid clausules lijken mij erg hoog! Bovendien is het in sommige gevallen volgens mij boete - op boete - op boete. Wat zijn mijn rechten? Met welke middelen achter de hand, kan ik het gesprek met de verhuurder aangaan om dit te verminderen?

Met vriendelijke groet,

Deel deze vraag

1 Reactie

Geachte heer, mevrouw,

Een boetebeding is een bepaling in het huurcontract dat zegt dat op bepaalde of alle overtredingen door de huurder van de huurovereenkomst of de algemene voorwaarden een boete staat van een bepaald bedrag (vaak per dag).

Dit beding mag echter niet onredelijk zijn, relevant is hoe hoog de boete is, of er een limiet is gesteld aan de boete, en of deze in verhouding staat tot de schade van het niet nagekomen beding.

Het Europees Hof heeft in 2013 bepaald dat oneerlijke boeteclausules waarover niet afzonderlijk is onderhandeld tussen een consument en een professionele partij (dus ook tussen huurder en verhuurder) door de consument achteraf vernietigd kunnen worden en dan ook buiten toepassing verklaard worden.

Heeft u nog vragen? Stelt u ze gerust.

Met vriendelijke groet,

Bedankt voor uw stem!

Beoordeel:
* * * * *

Niet het antwoord dat u zocht?

Kies een onderwerp:
Relevante zoekterm:

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm