Voorbeeld documenten, contracten en brieven

Op deze pagina kunt u voorbeelden van juridische documenten vinden. Deze zijn opgesteld door de juristen die zich op deze website hebben aangemeld. Het staat u vrij deze documenten naar eigen inzicht te gebruiken.

brief arbeidsuren claimen (vermoeden arbeidsomvang)

Werk & Inkomen

Een brief waarmee u structurele uren kunt claimen bij werkgever.

Monique Doomernik Monique Doomernik

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Sommatie en ingebrekestelling nakoming overeenkomst

Overig / Ik weet het niet

Deze brief kunt u gebruiken om een wederpartij te sommeren alsnog te leveren/te betalen of andere verplichtingen na te komen. Vergeet niet kopieën te maken en te bewaren en de brief via https://mijnpakket.postnl.nl te volgen en de verzend-/bezorg-/geweigerd bewijzen te printen en te bewaren.

Monique Doomernik Monique Doomernik

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

weigeren aanbetaling meer dan 50 %

Consumenten & Patiënten

Deze brief kunt u gebruiken als u iets als particulier heeft gekocht en de verkoper meer dan 50 % aanbetaling vraagt.

Robert Martens Robert Martens

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Inertia Selling

Overig / Ik weet het niet

Ofwel toezendings- ongevraagde toezending van goederen op een huisadres van een consument; hoe hier mee om te gaan?

Monique Ferwerda Monique Ferwerda

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

ingebrekestellen aannemer

Overig / Ik weet het niet

Document om aannemer in verzuim te stellen als hij gebreken aan huis niet hersteld.

Robert Martens Robert Martens

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Aansprakelijk stellen onrechtmatige daad

Overig / Ik weet het niet

Met deze brief kunt u iemand aansprakelijk stellen voor schade

Robert Martens Robert Martens

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Aansprakelijk stellen onrechtmatige daad

Overig / Ik weet het niet

Met deze brief kunt u iemand aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden

Robert Martens Robert Martens

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Werk & Inkomen

eenvoudige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Brief aansprakelijkheid arbeidsongeval

Letsel, Schade & Aansprakelijkheid

Op grond van art. 7:658, lid 2 BW is de werkgever "jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer". Op grond van art. 9, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct te melden bij de Arbeidsinspectie. In geval van letsel- of andere schade die de werknemer tijdens het verrichten van de werkzaamheden overkomt, is het verstandig de werkgever hiervoor schriftelijk aansprakelijk te houden. Op grond van art 3:310 BW kan deze vordering verjaren na 5 jaren nadat de benadeelde met de schade bekend is geworden. Bovendien is het verstandig snel tot aansprakelijkheidsstelling over te gaan om zo min mogelijk bewijs van de toedracht en de schade verloren te laten gaan. Schakel bij letsel altijd zo snel mogelijk een deskundige advocaat in. Hij kan in overleg met u de verdere onderhandelingen met uw werkgever of diens verzekeraar namens u op zich nemen. Als de aansprakelijkheid van uw werkgever vast staat zal uw werkgever u ook de redelijke kosten van deze rechtsbijstand moeten vergoeden.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Studiekostenbeding

Werk & Inkomen

Een heldere studiekostenregeling tussen werkgever en werknemer is van belang om juridisch niet op verrassingen te stuiten. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan het onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn als werkgever van een werknemer te verlangen bij beeindiging van het dienstverband de overeengekomen volledige studiekosten terug te vorderen (HR10 juni 1983, NJ 1983, 796). Het moet hierbij gaan om a. een financiële regeling die de tijdsspanne vaststelt gedurende welke de werkgever geacht wordt baat te hebben van de door de werknemer tijdens diens studiewerkzaamheden verworven kennis en vaardigheden, b. bepaalt dat de werknemer, indien de dienstbetrekking tijdens of onmiddellijk na afloop van de studieperiode eindigt, het loon over die periode aan de werkgever zal moeten terugbetalen en c. deze terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking gedurende de bedoelde tijdsspanne. Van belang is dus dat een terugbetalingsregeling is overeengekomen (en bij voorkeur schriftelijk is vastgelegd) en dat een zodanige trapsgewijze terugbetalingsregeling overeen is gekomen dat minder moet worden terugbetaald naarmate de werkgever in de loop van de tijd er meer profijt van heeft gehad. Een en ander komt in doorsnee situaties in onderhavige model tot uitdrukking, maar kan natuurlijk per geval anders zijn. Als alternatief is een door de werkgever te verstrekken studielening te overwegen.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

protestbrief tegen ontslag

Werk & Inkomen

Als u door uw werkgever zomaar wordt ontslagen zonder voorafgaande toestemming van UWV Werkbedrijf (die in veel gevallen krachtens art. 6, lid 1 BBA is vereist) is het raadzaam uw werkgever zo snel mogelijk een aangetekende brief te sturen. Hierin dient u de vernietiging van deze opzegging in te roepen (ingevolge art. 9, lid 1 BBA). Ook dient u hierin te benadrukken dat u beschikbaar en bereid bent de overeengekomen werkzaamheden te blijven verrichten (HR 19 december 2003, NJ 2004, 269). De vernietiging van de opzegging dient op grond van art. 9, lid 3 BBA binnen 6 maanden plaats te vinden. Indien uw werkgever naar aanleiding van uw onderstaande brief niet reageert, is het raadzaam zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

betalingssommatie loonvordering

Werk & Inkomen

Indien uw werkgever weigert uw loon te betalen, bijvoorbeeld wegens betalingsproblemen of arbeidsconflict, is het raadzaam uw werkgever schriftelijk tot betaling aan te manen. Als die schriftelijke aanmaning niet tot betaling leidt, is het raadzaam juridisch advies in te winnen.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Beroepschrift (bestuursrecht)

Procederen & Executeren

Bent u het niet eens met een beschikking genomen door een overheidsorgaan en is uw bezwaarschrift afgewezen? Dan kunt u tegen de afwijzing van uw bezwaar beroep indienen bij de Rechtbank (sector Bestuursrecht). Hieronder treft u aan een voorbeeld van een dergelijk beroepschrift.

Syreetha  Gielen Syreetha Gielen

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Webwinkel betaalt niet terug na terugzending artikel

Consumenten & Patiënten

Als u heeft betaald voor een internet aankoop, kunt u via deze brief uw geld terug eisen als u het product op tijd heeft teruggestuurd.

Bart Appels Bart Appels

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Uitstel van betaling (gespreid betalen)

Overig / Ik weet het niet

De meeste bedrijven gaan akkoord met een gespreide betaling, als die tenminste wordt nageleefd. Dan heeft zo'n bedrijf er geen omkijken meer aan en zijn er geen incasso kosten. Feit is, dat de meeste bedrijven dit niet zelf voorstellen, terwijl een betalingsregeling ook vaak niet wordt verzocht door de debiteur. Daarom deze voorbeeld brief.

Bart Appels Bart Appels

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Schade verhalen op vliegtuigmaatschappij

Consumenten & Patiënten

Met deze brief kunt u schade door vertraging, annulering of omboeking claimen bij uw vliegtuigmaatschappij.

Bart Appels Bart Appels

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Onterechte incasso

Consumenten & Patiënten

Als u een brief van een incassobureau ontvangt, dan kunt u met deze brief reageren.

Bart Appels Bart Appels

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Ingebrekestelling

Consumenten & Patiënten

Als u als u iets heeft gekocht en het wordt niet conform de afspraken geleverd, kunt u deze brief sturen naar de verkopende partij.

Bart Appels Bart Appels

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Ouderschapsplan voorbeeld (korte versie)

Familie & Gezin

Korte versie van een ouderschapsplan, in het kader van een echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap. Het betreft een plan met een omgangsregeling, welke in 90% van alle situaties wordt gekozen.

Bart Appels Bart Appels

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Ouderschapsplan voorbeeld (lang)

Familie & Gezin

Uitgebreid model voor het opstellen van een ouderschapsplan, in het kader van een echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap. Meer lezen: http://www.echtscheidingswinkel.nl/echtscheiding/kinderalimentatie/ouderschapsplan/

Bart Appels Bart Appels

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Volmacht optreden advocaat ten behoeve van minderjarig kind

Familie & Gezin

Als aan de rechtbank een minderjarige een verklaring moet doen aangaande de echtscheiding van de ouders, dan kan het kind via dit formulier deze advocaat machtigen.

Bart Appels Bart Appels

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Modelverklaring ex artikel 4 Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand

Consumenten & Patiënten

Indien de Raad voor Rechtsbijstand naar aanleiding van een verzoek om gesubsidieerde rechtsbijstand beslist om een toevoeging af te geven, wordt daarbij een eigen bijdrage opgelegd waarvan de hoogte afhankelijk is van het inkomen.. Op grond van artikel 4b Bebr. is de raad bevoegd de in dat artikel genoemde rechtzoekenden onder bepaalde voorwaarden de laagste eigen bijdrage op te leggen. Door ondertekening van deze verklaring, verklaart de aanvrager aan deze voorwaarden te voldoen.

Bart Appels Bart Appels

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm