betalingssommatie loonvordering

Rechtsgebied: Arbeidsrecht Algemeen

Marco Swart Marco Swart


Indien uw werkgever weigert uw loon te betalen, bijvoorbeeld wegens betalingsproblemen of arbeidsconflict, is het raadzaam uw werkgever schriftelijk tot betaling aan te manen. Als die schriftelijke aanmaning niet tot betaling leidt, is het raadzaam juridisch advies in te winnen.

AANTEKENEN

, ,


Geachte dames en heren,

Wij zijn overeengekomen dat u mij maandelijks terzake verschuldigd bruto-loon het bedrag dient te betalen van . Op grond van de wet had deze uiterlijk op de laatste dag van de maand moeten zijn betaald. Ik stel vast dat u met de nakoming van deze betalingsverplichting sinds wettelijk in gebreke bent.

Omdat u mijn loon niet tijdig heeft betaald, maak ik voorts op grond van art. 7:625 BW aanspraak op de wettelijke verhoging.

Langs deze weg verzoek ik u, en voor zover nog wettelijk vereist sommeer ik u, het verschuldigde bedrag alsnog binnen een week na heden aan mij over te maken. Indien uw tijdige en volledige betaling uitblijft zie ik geen andere mogelijkheid dan verdere rechtsmaatregelen te nemen. Daarbij zal ik dan tevens aanspraak maken op de wettelijke rente en uw veroordeling vorderen in de te maken proceskosten.

Indien ook na deze sommatie uw tijdige en volledige betaling uitblijft, kan ik tot geen andere conclusie komen dan dat u kennelijk bent komen te verkeren in staat van niet-betalen. Ik behoud mij dan ook het recht voor zonder verdere aankondiging uw faillissement aan te vragen.

Hoogachtend,Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm