Brief aansprakelijkheid arbeidsongeval

Rechtsgebied: Bedrijfsongeval

Marco Swart Marco Swart


Op grond van art. 7:658, lid 2 BW is de werkgever "jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer". Op grond van art. 9, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct te melden bij de Arbeidsinspectie. In geval van letsel- of andere schade die de werknemer tijdens het verrichten van de werkzaamheden overkomt, is het verstandig de werkgever hiervoor schriftelijk aansprakelijk te houden. Op grond van art 3:310 BW kan deze vordering verjaren na 5 jaren nadat de benadeelde met de schade bekend is geworden. Bovendien is het verstandig snel tot aansprakelijkheidsstelling over te gaan om zo min mogelijk bewijs van de toedracht en de schade verloren te laten gaan. Schakel bij letsel altijd zo snel mogelijk een deskundige advocaat in. Hij kan in overleg met u de verdere onderhandelingen met uw werkgever of diens verzekeraar namens u op zich nemen. Als de aansprakelijkheid van uw werkgever vast staat zal uw werkgever u ook de redelijke kosten van deze rechtsbijstand moeten vergoeden.

AANTEKENEN

, ,


Geachte dames en heren,

Op heb ik letsel opgelopen tijdens het verrichten van mijn werkzaamheden. Voor de schade die hiervan het gevolg is, stel ik u langs deze weg op de voet van art. 6:162 BW en 7:658 BW aansprakelijk.

De schade die ik door dit ongeval heb geleden is aanzienlijk. Ondermeer moet ik als gevolg hiervan medische kosten en reiskosten maken.

Naast vergoeding van de geleden en nog te lijden schade, maak ik aanspraak op doorbetaling door uw onderneming van het volledige met mij overeengekomen salaris en het wettelijke vakantiegeld.

Naar ik aanneem heeft u dit ongeval op de voet van art. 9 van de Arbeidsomstandighedenwet terstond gemeld bij de Arbeidsinpectie.

Ik verzoek u mij binnen 14 dagen na heden schriftelijk uw aansprakelijkheid voor de gevolgen van het beschreven arbeidsongeval te erkennen. Ik nodig u uit met mij in overleg te treden over de afwikkeling van de te vergoeden schade.

Indien u voor aansprakelijkheid als deze bent verzekerd, verzoek ik u deze brief onmiddellijk door te geleiden naar uw verzekeraar en toe te zien op de goede afhandeling hiervan.

Hoogachtend,Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm