Sommatie en ingebrekestelling nakoming overeenkomst

Rechtsgebied: Algemene rechtspraktijk

Monique Doomernik Monique Doomernik


Deze brief kunt u gebruiken om een wederpartij te sommeren alsnog te leveren/te betalen of andere verplichtingen na te komen. Vergeet niet kopieën te maken en te bewaren en de brief via https://mijnpakket.postnl.nl te volgen en de verzend-/bezorg-/geweigerd bewijzen te printen en te bewaren.TEVENS AANTEKENEN
Naam tegenpartij
Adres tegenpartij
Postcode woonplaats tegenpartij
emailadres


woonplaats, datum

Betreft: Sommatie en ingebrekestelling nakoming overeenkomst

Geachte heer/mevrouw ……,

Op datum overeenkomst heb ik met u een overeenkomst gesloten inzake inhoud van de overeenkomst omschrijven.
Tot op heden bent u uw verplichtingen uit hoofde van de tussen ons gesloten overeenkomst, ondanks herhaalde aanmaningen en herinneringen, helaas niet nagekomen.

Hierbij sommeer ik u om alsnog binnen …….. dagen na heden uw verplichtingen jegens mij volledig na te komen, bij gebreke waarvan ik u nu reeds voor alsdan in gebreke stel onder aanzegging dat ik alsdan genoodzaakt zal zijn rechtsmaatregelen jegens u te treffen waarvan de kosten geheel en al voor uw rekening zullen zijn. Ik ga er echter vanuit dat u het niet zover zult laten komen.
Tevens maak ik aanspraak op vergoeding van de contractueel overeengekomen / wettelijke rente.
Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt zend ik u deze brief per aangetekende post én per gewone post, alsmede per email.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

Met vriendelijke groet,
Handtekening

naam
Adres
Postcode woonplaats
e-mailadres

Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm