Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Rechtsgebied: Arbeidsrecht Algemeen

Marco Swart Marco Swart


eenvoudige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

De ondergetekenden:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ......................, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door .............., hierna te noemen “werkgever”;

en

2. De heer/mevrouw ______________ (_______), wonende aan het adres ________,
sofi-nummer _______ hierna te noemen “werknemer”;


PARTIJEN ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1

1. Werknemer is in dienst van werkgever getreden op ______ Hij bekleedt thans de functie van __________ Het dienstverband is aangegaan voor __ uren per week.

2. Het dienstverband is aangegaan voor de bepaalde tijd van .... maanden en zal na het verstrijken daarvan van rechtwege eindigen zonder dat opzegging is vereist. Partijen kunnen deze overeenkomst ook tussentijds beëindigen, doch dan is wel voorafgaande opzegging vereist.

3. Partijen komen een proeftijd overeen van een maand.

Artikel 2

1. De werknemer heeft de dienstbetrekking aanvaard op de in deze overeenkomst omschreven voorwaarden alsmede op basis van de regels die in de algemene regeling arbeidsvoorwaarden zijn neergelegd.

2. Op deze overeenkomst is van toepassing de CAO voor .........

3. De werknemer verklaart door ondertekening van deze overeenkomst een exemplaar van de algemene regeling arbeidsvoorwaarden te hebben ontvangen, met de inhoud daarvan bekend te zijn en daarmee in te stemmen. Het daarin bepaalde dient als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd en maakt deel uit van deze arbeidsovereenkomst. De werkgever is gerechtigd deze regeling eenzijdig te wijzigen dan wel deze geheel of gedeeltelijk in te trekken als de omstandigheden daartoe naar haar oordeel aanleiding geven.

4. Werknemer verbindt zich alle hem door de werkgever opgedragen werkzaamheden naar beste kunnen te verrichten en daarbij alle aan hem te verstrekken aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen.

Artikel 3

1. Het salaris van de werknemer bedraagt EUR _________ bruto, per maand en vormt de vergoeding voor alle werkzaamheden, inclusief normaal voorkomend overwerk.

2. Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8 procent over het bruto salaris in de periode juni tot en met mei van het daaropvolgende jaar. Uitbetaling van het vakantiegeld vindt jaarlijks achteraf plaats in de maand mei.

3. Uitbetaling van het salaris zal geschieden uiterlijk binnen tien werkdagen na het verstrijken van de periode waarover deze verschuldigd is.

Artikel 4

1. Indien werknemer verhinderd is wegens ziekte in de zin van de Ziektewet of wegens andere oorzaken zijn werkzaamheden te verrichten, is hij verplicht daarvan opgave te doen aan werkgever met mededeling van verpleegadres/verblijfadres en telefoonnummer (indien afwijkend van het huisadres).

2. Ziekmeldingen moeten op werkdagen voor 09.00 uur worden doorgegeven aan de directie van werkgever of een door de directie aangewezen andere persoon.

3. Bij arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantie dient daarvan direct melding te worden gemaakt bij werkgever, en dient de werknemer zich zonodig onder medische behandeling te stellen.

4. Zodra het tijdstip bekend is waarop hervatting van de werkzaamheden mogelijk zal zijn, dient de werknemer werkgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

5. Het weer verschijnen op de werkplek wordt niet aangemerkt als een melding van herstel. Werknemer dient werkgever voor 10.00 uur officieel van zijn herstel op de hoogte te stellen.

6. De werknemer dient desgevraagd ook globaal inzicht te geven in de maatregelen die getroffen zijn ter bevordering van de genezing, zoals bijvoorbeeld naam en praktijkadres van een behandelend arts.

7. De werknemer dient op zijn ziekte-adres aanwezig te zijn en zich beschikbaar te houden voor controle door een daartoe aangewezen instantie of bevoegd persoon. Tevens dienen de aanwijzingen te worden opgevolgd van de controlerende instantie of geneeskundige, waaronder:
- het prompt verschijnen op het spreekuur op het opgegeven tijdstip;
- het ondergaan van geneeskundige onderzoeken;
- het verschaffen van alle het ziektegeval betreffende medische gegevens;
- het naleven van gegeven instructie.
Deze verplichtingen gelden ook na herstelverklaring.

8. Indien en voor zolang een werknemer zich niet mocht houden aan voornoemde voorschriften waardoor zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd heeft de werkgever het recht de verplichting tot loonbetaling op te schorten. De werkgever zal de werknemer van een besluit tot opschorting mededeling doen. Bij herhaalde overtreding volgt een schriftelijke waarschuwing en indien nadien nogmaals een overtreding wordt vastgesteld kan ontslag volgen.

9. Het is de werknemer niet toegestaan tijdens ziekte arbeid te verrichten, tenzij met schriftelijke toestemming van de werkgever of een voor deze optredend controlerend geneesheer.

10. Indien de werkgever schade mocht lijden ten gevolge van onjuiste, onvolledige of niet tijdige melding door de werknemer omtrent diens ziekte, zulks naar het oordeel van de bedrijfsvereniging of ander bevoegde instantie, heeft de werkgever de mogelijkheid de daardoor geleden schade te verhalen op de werknemer.

11. Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, dan zal werknemer alle medewerking verlenen aan werkgever om de (loon)schade van werkgever op grond van artikel 6:107aBW op de veroorzaker te verhalen.

12. Ingeval van verzuim wegens zwangerschap gelden de desbetreffende specifieke wettelijke bepalingen onverkort.

Artikel 5

1. Het is werknemer verboden gedurende twee jaren na beëindiging van de dienstbetrekking, hetzij voor zich, hetzij in dienst van anderen, hetzij alleen, hetzij samen met anderen, hetzij om niet, hetzij tegen beloning, met klanten van werkgever enigerlei transactie aan te gaan welke behoort tot de kring van werkzaamheden van werkgever. Onverminderd het recht van werkgever om bij overtreding van dit verbod schadevergoeding te vorderen voor de daadwerkelijk geleden schade verbeurt werknemer aan werkgever bij overtreding van dit verbod zonder dat een ingebrekestelling is vereist een onmiddellijk opeisbare boete van EUR __________ per overtreding, te vermeerderen met een bedrag van EUR __________ voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.
In deze bepaling wordt onder klanten van werkgever verstaan diegenen aan c.q. voor wie werkgever in de twee jaren voorafgaande aan het einde van de dienstbetrekking goederen heeft geleverd en/of diensten heeft verricht.

2. Het is werknemer verboden gedurende twee jaar na beëindiging van de dienstbetrekking zelf een onderneming gelijksoortig aan of concurrerend met de onderneming van werkgever te vestigen, te drijven, mede te drijven ofte doen drijven, alsmede voor een dergelijke onderneming van een derde hetzij om niet, hetzij tegen beloning werkzaam te zijn, indien die onderneming zijn feitelijke plaats van vestiging of een vaste inrichting heeft binnen het gebied __________ Onverminderd het recht van werkgever om bij overtreding van dit verbod schadevergoeding te vorderen voor de daadwerkelijk geleden schade verbeurt werknemer aan werkgever bij overtreding van dit verbod zonder dat een ingebrekestelling is vereist een onmiddellijk opeisbare boete van EUR _________, te vermeerderen met een bedrage van EUR _________ voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

3. In het geval en voorzover overtreding van de in de voorgaande leden vermelde verboden plaatsvindt op enig moment dat het salaris van werknemer gelijk is aan het voor werknemer geldende minimumloon zal werknemer in afwijking van hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, voor elk van desbetreffende overtreding, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren ter grootte van zijn in geld vastgestelde loon voor een halve dag. Deze boete zal werknemer rechtstreeks verschuldigd zijn aan de overige werknemers van werkgever.

Artikel 6

Deze arbeidsovereenkomst vervangt alle eventuele eerder tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomsten.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te _________
Op _____________________________ __________________
(werkgever) (werknemer)

Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm