Ouderschapsplan voorbeeld (korte versie)

Rechtsgebied: Omgangs- en zorgregeling

Bart Appels Bart Appels


Korte versie van een ouderschapsplan, in het kader van een echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap. Het betreft een plan met een omgangsregeling, welke in 90% van alle situaties wordt gekozen.

K1. Verblijf, gezag en zorgplicht
De vrouw en de man verklaren van mening te zijn, dat het in het belang van voornoemde minderjarige is, dat de vrouw en de man gezamenlijk belast blijven met de uitoefening van het ouderlijk gezag. Het hoofdverblijf en de inschrijving bij de gemeente, zal op het woonadres van de vrouw zijn.

Partijen verklaren ieder voor zich, te bevorderen dat er een goede band zal (blijven) bestaan tussen de minderjarige en de andere ouder waar de minderjarige in mindere mate verblijft.

Met inachtneming van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de minderjarige is de minderjarige betrokken geweest bij het verdelen van de zorg- en opvoedingstaken. Partijen verklaren dat zij ieder in gelijke mate verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van de minderjarige.

Partijen verklaren dat zij gehouden zijn elkaar te raadplegen, aangaande gewichtige aangelegenheden, betreffende de minderjarige, aangaande het vermogen en de persoon (gezondheid, geestelijk welzijn en veiligheid). In verband hiermee zijn partijen jegens elkaar gehouden, steeds mobiel voor elkaar telefonisch bereikbaar te zijn, voor overleg, maar met name voor acute gevallen waarin de andere partij als achterwacht kan worden opgeroepen.K2. Kinderalimentatie
De man zal maandelijks aan de vrouw € ………… bij vooruitbetaling voldoen als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige. Het bedrag zal voor het eerst voldaan dienen te worden per datum van de echtscheidingsbeschikking. Verder zal het bedrag jaarlijks per 1 januari worden verhoogd met de wettelijke indexering.

De vrouw is bevoegd de kinderbijslag te innen en ten goede van de minderjarige te besteden. Zij is gehouden de minderjarige voldoende te verzekeren tegen ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid.K3. Omgangsregeling
Tussen partijen zal als verdeling van de zorg- en opvoedingstaken gelden, een zorgregeling waarbij de minderjarige bij de man zal verblijven:
- een weekend per 14 dagen;
- de helft van de schoolvakanties en feestdagen.
Gedurende de zomervakantie is er een verblijf bij de man, gedurende een aaneengesloten periode van tenminste twee weken. Verdere en afwijkende afspraken zullen partijen in onderling overleg maken. 


Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm