Studiekostenbeding

Rechtsgebied: Arbeidsrecht Algemeen

Marco Swart Marco Swart


Een heldere studiekostenregeling tussen werkgever en werknemer is van belang om juridisch niet op verrassingen te stuiten. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan het onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn als werkgever van een werknemer te verlangen bij beeindiging van het dienstverband de overeengekomen volledige studiekosten terug te vorderen (HR10 juni 1983, NJ 1983, 796). Het moet hierbij gaan om a. een financiële regeling die de tijdsspanne vaststelt gedurende welke de werkgever geacht wordt baat te hebben van de door de werknemer tijdens diens studiewerkzaamheden verworven kennis en vaardigheden, b. bepaalt dat de werknemer, indien de dienstbetrekking tijdens of onmiddellijk na afloop van de studieperiode eindigt, het loon over die periode aan de werkgever zal moeten terugbetalen en c. deze terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking gedurende de bedoelde tijdsspanne. Van belang is dus dat een terugbetalingsregeling is overeengekomen (en bij voorkeur schriftelijk is vastgelegd) en dat een zodanige trapsgewijze terugbetalingsregeling overeen is gekomen dat minder moet worden terugbetaald naarmate de werkgever in de loop van de tijd er meer profijt van heeft gehad. Een en ander komt in doorsnee situaties in onderhavige model tot uitdrukking, maar kan natuurlijk per geval anders zijn. Als alternatief is een door de werkgever te verstrekken studielening te overwegen.

Studiekostenbeding

Tussen:

A. Werkgever

en:

B. Werknemer

Partijen zijn overeengekomen als volgt:

1. Werkgever is bereid en zal ten behoeve van werknemer de studiekosten terzake de ........... - opleiding ...... vergoeden. Werknemer zegt toe en verklaart zich bereid deze opleiding tijdens het dienstverband bij werkgever te volgen. Hij zal zich zo spoedig mogelijk na indiensttreding bij werkgever hiervoor aanmelden en, behoudens bijzondere omstandigheden, de eerst mogelijke gelegenheid van plaatsing aanvaarden.
2. In de navolgende gevallen dient werknemer de in lid 1 bedoelde kosten aan werkgever terug te betalen:
a. 100 procent indien de onderhavige arbeidsovereenkomst tijdens of binnen 12 maanden na afronding van deze opleiding eindigt;
b. 2/3 deel indien de onderhavige arbeidsovereenkomst binnen 13 tot 24 maanden na afronding van deze opleiding eindigt;
c. 1/3 deel indien de onderhavige arbeidsovereenkomst binnen 24 tot 36 maanden na afronding van deze opleiding eindigt.
3. Onder afronding van deze opleiding verstaan partijen de dag waarop werknemer met ten minste een voldoende puntenresultaat het diploma krijgt uitgereikt.
4. In het geval dat werknemer wel de voormelde opleiding op kosten van werkgever heeft gevolgd maar het examen (met maximaal eventueel één herkansing) niet met ten minste een voldoende puntenresultaat heeft afgerond dient hij in elk geval de helft van de in lid 1 bedoelde kosten aan werkgever terug te betalen. Leden 2 en 3 blijven daarnaast onverkort van toepassing.


Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm