Ingebrekestelling

Rechtsgebied: Consumentenrecht Algemeen

Bart Appels Bart Appels


Als u als u iets heeft gekocht en het wordt niet conform de afspraken geleverd, kunt u deze brief sturen naar de verkopende partij.

MODEL INGEBREKESTELLINGPER AANGETEKENDE POST

Naam Leverancier
T.a.v. : verkoper / directeur
Straat
Postcode Plaats

Ons kenmerk :
Uw kenmerk :
Inzake : gebrekkige en non-conforme *leverantie / reparatieGeachte heer, mevrouw,

Het is ons gebleken dat de door u *geleverde ......... merk en type / uitgevoerde reparatie niet voldoet aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen. Met name hebben wij de volgende bezwaren:

-.................;
-.................;

Gezien het bovenstaande verzoeken en voor zover nodig sommeren wij u, de hierboven bedoelde gebreken binnen dagen na heden te (doen) herstellen, dan wel binnen genoemde termijn andere te leveren, die wel aan de daaraan te stellen eisen voldoen.

Mocht u niet aan het bovenstaande voldoen, dan behouden wij ons het recht voor de met u gesloten (koop)overeenkomst(en) te ontbinden. Bovendien stellen wij u nu reeds aansprakelijk voor alle door ons geleden en nog te lijden schade.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

Een kopie van dit schrijven doen wij u per gewone post toekomen.

Hoogachtend,Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm