Over mij persoonlijk

Nadat ik tijdens mijn rechtenstudie ervaring had opgedaan als vrijwilliger bij een rechtswinkel, ben ik in 1996 advocaat geworden. In 2007 ben ik mijn eigen advocatenkantoor begonnen, thans genaamd: Swart Legal. Wij hebben veel kennis en ervaring met uiteenlopende samenwerkingsvormen, waaronder arbeidsrelaties.

Ik ben advocaat geworden omdat ik slecht tegen onrecht kan. Om die reden ben ik daarnaast opgeleid als NLP-Conflictcoach. Ik wil mensen kunnen kunnen helpen die onrechtvaardige situaties ervaren en vastlopen in het rechtssysteem. In de meeste gevallen lukt het mij in lastige situaties praktische, bevredigende oplossingen te vinden. Ik vind het zeer belangrijk dat ik een zaak naar tevredenheid van jou als cliënt kan afsluiten.

Lidmaatschappen specialisatieverenigingen

- aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)
- specialisatie-opleiding Arbeidsrecht en Contractenrecht bij de Grotius-academie
- toegelaten lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
- lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
- lid van de Vereniging van Incasso- en Proces Advocaten (VIA)
- gecertificeerd als NLP-Master Practitioner door the International Society of NLP
- gastdocent bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Ik ben auteur van het boek "Ik wens u veel personeel, het arbeidsrecht in de praktijk" (ISBN: 978-90-819108-0-4), verkrijgbaar bij de boekhandels en bij Bol.com.

Betaalbare tarieven

Voor de omvang van de eventueel noodzakelijk te verrichten werkzaamheden kan ik in de meeste gevallen vooraf een gespecificeerde inschatting maken. Bij prijsafspraken stellen wij altijd voorop dat de door jou te verwachten opbrengsten ruimschoots moeten kunnen opwegen tegen de te maken kosten. Onze tarieven zijn betaalbaar en van tevoren glashelder. Wij behandelen ook zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging).

Gratis check van je juridische kansen

Voor het geven van een eerste, onderbouwde inschatting van jouw kansen en mogelijkheden in je kwestie breng ik geen kosten in rekening. Je mag dus altijd je kwestie eerst gratis en vrijblijvend aan mij voorleggen. Ook voor een goed onderbouwde juridische second opinion word ik regelmatig gevraagd en ben je van harte welkom.

Over mijn kantoor

Swart Legal

Eindhoven

Swart Legal is een sterk groeiend advocatenkantoor van ervaren en ondernemende advocaten, conflictcoaches en mediators voor arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht en aansprakelijkheden. Wij helpen onze cliënten conflicten aan te pakken met innovatieve diensten en producten.

Wij pakken arbeidsconflicten snel en praktisch aan. Jouw belang als onze klant staat bij ons in alles voorop. Dat blijkt onder meer uit het groot aantal successen dat wij voor onze klanten behalen, aantoonbare kwaliteit en onze hoge klantwaarderingscijfers. Daarom: Ga voor de beste Resultaten, kies voor Swart Advocaten!

Wij coachen, adviseren, assisteren en procederen zowel voor bedrijven als werknemers over onder meer loonvorderingen, pensioenkwesties, ziektesituaties, aansprakelijkheidskwesties, ontslagtrajecten en gouden handdrukken.

Specialisaties

Zowel nationaal als internationaal: arbeidsrecht, ontslagrecht, ziekteverzuim, concurrentiebedingen, pensioenrecht, medezeggenschapsrecht, arbeidsongevallen, aansprakelijkheidsrecht, schadevergoedingsrecht, verzekeringsrecht, reorganisaties, ZZP-ers, handelsrecht, overeenkomstenrecht, procesrecht

Tarieven

Onze tarieven zijn altijd vooraf glashelder. Van ons meest gevraagde diensten hebben we producten gemaakt waarvoor we betaalbare vaste tarieven hanteren. Ons kantoor behandelt ook zaken op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging).

Contact

Bent je smart, dan kies je voor Swart. Je kunt met ons afspreken op onze locaties in Eindhoven, Amsterdam, Utrecht, Den Bosch, Roermond en Enschede. Wil je graag weten wat onze aanpak is in jouw situatie? Bel 085 - 020 10 10 en vraag naar één van onze gedreven advocaten.

Twitter feed

@advocaatswart

Recent beantwoorde vragen

In 2012 ben ik als slachtoffer van pesten op de werkvloer gehoord door een extern onderzoeksbureau. Tijdens een personeelsbijeenkomst heeft werkgever destijds de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Aan het eind van de presentatie zegt werkgever het onderzoeks...
Lees meer
Het onderzoeksbureau is ingeschakeld door uw werkgever en zal u dan ook naar uw werkgever doorverwijzen, verwacht ik. Uw werkgever kan naar u verwacht wel alles onder de pet willen houden, maar ondergraaft dan in ernstige mate haar juridische positie en dat ka...
Bij het geval dat een onderneming verschillende BV's heeft: Vanaf 1 juli zijn er een aantal medewerkers van de een BV naar de ander gaan werken. Is het noodzakelijk om een nieuwe contract op te stellen voor de medewerkers. De naam is dezelfde gebleven allen h...
Lees meer
Krachtens de wet (art. 7:662 e.v. BW) gaan de rechten en plichten van werknemers bij overgang van onderneming automatisch over op de nieuwe onderneming. Een nieuw arbeidscontract is dus helemaal niet nodig, dus zeker niet wettelijk vereist. Wel is het netjes a...
Geachte dames en heren, Wij hebben in 2017 een huis gekocht met achtertuin. In de achtertuin hebben de buren, die eigenaar zijn, op eigen initiatief een rij dennenbomen geplaatst naar eigen zeggen op de erfgrens. Dit is kort voor onze aankoop gebeurd, er wo...
Lees meer
Van rechtsgeldige mandeligheid kan pas sprake zijn na uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming moet door middel van een akte bij de notaris zijn vastgelegd en ingeschreven in het kadaster (art. 5:60 BW). U kunt dit makkelijk navragen bij het kadaster en uw...
Onderstaande vraag kreeg ik van mijn collega. Zelf ben ik "verantwoordelijk" voor de AVG, maar ook ik weet niet alle vragen en kon hierover niets op internet. Voor projecten moeten wij een PvA maken (plan van aanpak). Deze zijn we verplicht te uploaden in een...
Lees meer
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn. Het maakt hierbij niet uit of deze persoonsgegevens zakelijk of prive gebruikt worden. Voor de publicatie van deze gegevens op een openbaar toegankelijke website heeft u de uitd...
Ik heb een detacheringsovereenkomst met een payrollbedrijf voor een jaar (dus zonder uitzendbeding). Nu krijg ik 26 juli te horen dat de overeenkomst tussen het payrollbedrijf en het bedrijf waar ik gedetacheerd ben per 1 juli is gestopt. Het payrollbedrijf wi...
Lees meer
Feitelijk bent u via het payroll bedrijf werkzaam op basis van een uitzendcontract (art. 7:690 e.v. BW) zonder uitzendbeding bij een inlener. Het payroll bedrijf is uw formele werkgever. Zij dient uw verplichtingen jegens u te blijven nakomen totdat de arbeids...
Bekijk alle antwoorden

Door mij geschreven documenten

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsrecht Algemeen

eenvoudige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Studiekostenbeding

Arbeidsrecht Algemeen

Een heldere studiekostenregeling tussen werkgever en werknemer is van belang om juridisch niet op verrassingen te stuiten. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan het onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn als werkgever van een werknemer te verlangen bij beeindiging van het dienstverband de overeengekomen volledige studiekosten terug te vorderen (HR10 juni 1983, NJ 1983, 796). Het moet hierbij gaan om a. een financiële regeling die de tijdsspanne vaststelt gedurende welke de werkgever geacht wordt baat te hebben van de door de werknemer tijdens diens studiewerkzaamheden verworven kennis en vaardigheden, b. bepaalt dat de werknemer, indien de dienstbetrekking tijdens of onmiddellijk na afloop van de studieperiode eindigt, het loon over die periode aan de werkgever zal moeten terugbetalen en c. deze terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking gedurende de bedoelde tijdsspanne. Van belang is dus dat een terugbetalingsregeling is overeengekomen (en bij voorkeur schriftelijk is vastgelegd) en dat een zodanige trapsgewijze terugbetalingsregeling overeen is gekomen dat minder moet worden terugbetaald naarmate de werkgever in de loop van de tijd er meer profijt van heeft gehad. Een en ander komt in doorsnee situaties in onderhavige model tot uitdrukking, maar kan natuurlijk per geval anders zijn. Als alternatief is een door de werkgever te verstrekken studielening te overwegen.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

protestbrief tegen ontslag

Ontslagrecht

Als u door uw werkgever zomaar wordt ontslagen zonder voorafgaande toestemming van UWV Werkbedrijf (die in veel gevallen krachtens art. 6, lid 1 BBA is vereist) is het raadzaam uw werkgever zo snel mogelijk een aangetekende brief te sturen. Hierin dient u de vernietiging van deze opzegging in te roepen (ingevolge art. 9, lid 1 BBA). Ook dient u hierin te benadrukken dat u beschikbaar en bereid bent de overeengekomen werkzaamheden te blijven verrichten (HR 19 december 2003, NJ 2004, 269). De vernietiging van de opzegging dient op grond van art. 9, lid 3 BBA binnen 6 maanden plaats te vinden. Indien uw werkgever naar aanleiding van uw onderstaande brief niet reageert, is het raadzaam zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

betalingssommatie loonvordering

Arbeidsrecht Algemeen

Indien uw werkgever weigert uw loon te betalen, bijvoorbeeld wegens betalingsproblemen of arbeidsconflict, is het raadzaam uw werkgever schriftelijk tot betaling aan te manen. Als die schriftelijke aanmaning niet tot betaling leidt, is het raadzaam juridisch advies in te winnen.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Brief aansprakelijkheid arbeidsongeval

Bedrijfsongeval

Op grond van art. 7:658, lid 2 BW is de werkgever "jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer". Op grond van art. 9, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct te melden bij de Arbeidsinspectie. In geval van letsel- of andere schade die de werknemer tijdens het verrichten van de werkzaamheden overkomt, is het verstandig de werkgever hiervoor schriftelijk aansprakelijk te houden. Op grond van art 3:310 BW kan deze vordering verjaren na 5 jaren nadat de benadeelde met de schade bekend is geworden. Bovendien is het verstandig snel tot aansprakelijkheidsstelling over te gaan om zo min mogelijk bewijs van de toedracht en de schade verloren te laten gaan. Schakel bij letsel altijd zo snel mogelijk een deskundige advocaat in. Hij kan in overleg met u de verdere onderhandelingen met uw werkgever of diens verzekeraar namens u op zich nemen. Als de aansprakelijkheid van uw werkgever vast staat zal uw werkgever u ook de redelijke kosten van deze rechtsbijstand moeten vergoeden.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Door mij bewerkte documenten

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsrecht Algemeen

eenvoudige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsrecht Algemeen

eenvoudige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsrecht Algemeen

eenvoudige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Studiekostenbeding

Arbeidsrecht Algemeen

Een heldere studiekostenregeling tussen werkgever en werknemer is van belang om juridisch niet op verrassingen te stuiten. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan het onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn als werkgever van een werknemer te verlangen bij beeindiging van het dienstverband de overeengekomen volledige studiekosten terug te vorderen (HR10 juni 1983, NJ 1983, 796). Het moet hierbij gaan om a. een financiële regeling die de tijdsspanne vaststelt gedurende welke de werkgever geacht wordt baat te hebben van de door de werknemer tijdens diens studiewerkzaamheden verworven kennis en vaardigheden, b. bepaalt dat de werknemer, indien de dienstbetrekking tijdens of onmiddellijk na afloop van de studieperiode eindigt, het loon over die periode aan de werkgever zal moeten terugbetalen en c. deze terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking gedurende de bedoelde tijdsspanne. Van belang is dus dat een terugbetalingsregeling is overeengekomen (en bij voorkeur schriftelijk is vastgelegd) en dat een zodanige trapsgewijze terugbetalingsregeling overeen is gekomen dat minder moet worden terugbetaald naarmate de werkgever in de loop van de tijd er meer profijt van heeft gehad. Een en ander komt in doorsnee situaties in onderhavige model tot uitdrukking, maar kan natuurlijk per geval anders zijn. Als alternatief is een door de werkgever te verstrekken studielening te overwegen.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Studiekostenbeding

Arbeidsrecht Algemeen

Een heldere studiekostenregeling tussen werkgever en werknemer is van belang om juridisch niet op verrassingen te stuiten. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan het onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn als werkgever van een werknemer te verlangen bij beeindiging van het dienstverband de overeengekomen volledige studiekosten terug te vorderen (HR10 juni 1983, NJ 1983, 796). Het moet hierbij gaan om a. een financiële regeling die de tijdsspanne vaststelt gedurende welke de werkgever geacht wordt baat te hebben van de door de werknemer tijdens diens studiewerkzaamheden verworven kennis en vaardigheden, b. bepaalt dat de werknemer, indien de dienstbetrekking tijdens of onmiddellijk na afloop van de studieperiode eindigt, het loon over die periode aan de werkgever zal moeten terugbetalen en c. deze terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking gedurende de bedoelde tijdsspanne. Van belang is dus dat een terugbetalingsregeling is overeengekomen (en bij voorkeur schriftelijk is vastgelegd) en dat een zodanige trapsgewijze terugbetalingsregeling overeen is gekomen dat minder moet worden terugbetaald naarmate de werkgever in de loop van de tijd er meer profijt van heeft gehad. Een en ander komt in doorsnee situaties in onderhavige model tot uitdrukking, maar kan natuurlijk per geval anders zijn. Als alternatief is een door de werkgever te verstrekken studielening te overwegen.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

protestbrief tegen ontslag

Ontslagrecht

Als u door uw werkgever zomaar wordt ontslagen zonder voorafgaande toestemming van UWV Werkbedrijf (die in veel gevallen krachtens art. 6, lid 1 BBA is vereist) is het raadzaam uw werkgever zo snel mogelijk een aangetekende brief te sturen. Hierin dient u de vernietiging van deze opzegging in te roepen (ingevolge art. 9, lid 1 BBA). Ook dient u hierin te benadrukken dat u beschikbaar en bereid bent de overeengekomen werkzaamheden te blijven verrichten (HR 19 december 2003, NJ 2004, 269). De vernietiging van de opzegging dient op grond van art. 9, lid 3 BBA binnen 6 maanden plaats te vinden. Indien uw werkgever naar aanleiding van uw onderstaande brief niet reageert, is het raadzaam zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

protestbrief tegen ontslag

Ontslagrecht

Als u door uw werkgever zomaar wordt ontslagen zonder voorafgaande toestemming van UWV Werkbedrijf (die in veel gevallen krachtens art. 6, lid 1 BBA is vereist) is het raadzaam uw werkgever zo snel mogelijk een aangetekende brief te sturen. Hierin dient u de vernietiging van deze opzegging in te roepen (ingevolge art. 9, lid 1 BBA). Ook dient u hierin te benadrukken dat u beschikbaar en bereid bent de overeengekomen werkzaamheden te blijven verrichten (HR 19 december 2003, NJ 2004, 269). De vernietiging van de opzegging dient op grond van art. 9, lid 3 BBA binnen 6 maanden plaats te vinden. Indien uw werkgever naar aanleiding van uw onderstaande brief niet reageert, is het raadzaam zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

betalingssommatie loonvordering

Arbeidsrecht Algemeen

Indien uw werkgever weigert uw loon te betalen, bijvoorbeeld wegens betalingsproblemen of arbeidsconflict, is het raadzaam uw werkgever schriftelijk tot betaling aan te manen. Als die schriftelijke aanmaning niet tot betaling leidt, is het raadzaam juridisch advies in te winnen.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

protestbrief tegen ontslag

Ontslagrecht

Als u door uw werkgever zomaar wordt ontslagen zonder voorafgaande toestemming van UWV Werkbedrijf (die in veel gevallen krachtens art. 6, lid 1 BBA is vereist) is het raadzaam uw werkgever zo snel mogelijk een aangetekende brief te sturen. Hierin dient u de vernietiging van deze opzegging in te roepen (ingevolge art. 9, lid 1 BBA). Ook dient u hierin te benadrukken dat u beschikbaar en bereid bent de overeengekomen werkzaamheden te blijven verrichten (HR 19 december 2003, NJ 2004, 269). De vernietiging van de opzegging dient op grond van art. 9, lid 3 BBA binnen 6 maanden plaats te vinden. Indien uw werkgever naar aanleiding van uw onderstaande brief niet reageert, is het raadzaam zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Studiekostenbeding

Arbeidsrecht Algemeen

Een heldere studiekostenregeling tussen werkgever en werknemer is van belang om juridisch niet op verrassingen te stuiten. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan het onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn als werkgever van een werknemer te verlangen bij beeindiging van het dienstverband de overeengekomen volledige studiekosten terug te vorderen (HR10 juni 1983, NJ 1983, 796). Het moet hierbij gaan om a. een financiële regeling die de tijdsspanne vaststelt gedurende welke de werkgever geacht wordt baat te hebben van de door de werknemer tijdens diens studiewerkzaamheden verworven kennis en vaardigheden, b. bepaalt dat de werknemer, indien de dienstbetrekking tijdens of onmiddellijk na afloop van de studieperiode eindigt, het loon over die periode aan de werkgever zal moeten terugbetalen en c. deze terugbetalingsverplichting vermindert naar evenredigheid van het voortduren van de dienstbetrekking gedurende de bedoelde tijdsspanne. Van belang is dus dat een terugbetalingsregeling is overeengekomen (en bij voorkeur schriftelijk is vastgelegd) en dat een zodanige trapsgewijze terugbetalingsregeling overeen is gekomen dat minder moet worden terugbetaald naarmate de werkgever in de loop van de tijd er meer profijt van heeft gehad. Een en ander komt in doorsnee situaties in onderhavige model tot uitdrukking, maar kan natuurlijk per geval anders zijn. Als alternatief is een door de werkgever te verstrekken studielening te overwegen.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Brief aansprakelijkheid arbeidsongeval

Bedrijfsongeval

Op grond van art. 7:658, lid 2 BW is de werkgever "jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer". Op grond van art. 9, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct te melden bij de Arbeidsinspectie. In geval van letsel- of andere schade die de werknemer tijdens het verrichten van de werkzaamheden overkomt, is het verstandig de werkgever hiervoor schriftelijk aansprakelijk te houden. Op grond van art 3:310 BW kan deze vordering verjaren na 5 jaren nadat de benadeelde met de schade bekend is geworden. Bovendien is het verstandig snel tot aansprakelijkheidsstelling over te gaan om zo min mogelijk bewijs van de toedracht en de schade verloren te laten gaan. Schakel bij letsel altijd zo snel mogelijk een deskundige advocaat in. Hij kan in overleg met u de verdere onderhandelingen met uw werkgever of diens verzekeraar namens u op zich nemen. Als de aansprakelijkheid van uw werkgever vast staat zal uw werkgever u ook de redelijke kosten van deze rechtsbijstand moeten vergoeden.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Brief aansprakelijkheid arbeidsongeval

Bedrijfsongeval

Op grond van art. 7:658, lid 2 BW is de werkgever "jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer". Op grond van art. 9, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht arbeidsongevallen die leiden tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname direct te melden bij de Arbeidsinspectie. In geval van letsel- of andere schade die de werknemer tijdens het verrichten van de werkzaamheden overkomt, is het verstandig de werkgever hiervoor schriftelijk aansprakelijk te houden. Op grond van art 3:310 BW kan deze vordering verjaren na 5 jaren nadat de benadeelde met de schade bekend is geworden. Bovendien is het verstandig snel tot aansprakelijkheidsstelling over te gaan om zo min mogelijk bewijs van de toedracht en de schade verloren te laten gaan. Schakel bij letsel altijd zo snel mogelijk een deskundige advocaat in. Hij kan in overleg met u de verdere onderhandelingen met uw werkgever of diens verzekeraar namens u op zich nemen. Als de aansprakelijkheid van uw werkgever vast staat zal uw werkgever u ook de redelijke kosten van deze rechtsbijstand moeten vergoeden.

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsrecht Algemeen

eenvoudige arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Marco Swart Marco Swart

Laatste wijziging:

Bekijk dit document

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm