Ouderschapsplan voorbeeld (lang)

Rechtsgebied: Omgangs- en zorgregeling

Bart Appels Bart Appels


Uitgebreid model voor het opstellen van een ouderschapsplan, in het kader van een echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap. Meer lezen: http://www.echtscheidingswinkel.nl/echtscheiding/kinderalimentatie/ouderschapsplan/CONCEPT OUDERSCHAPSPLAN


De ondergetekenden:


Naam moeder, wonende te (………) ………., gemeente ……….., aan de ……………… nr. ………., verder te noemen "de moeder";

en

Naam vader, wonende te (………….) ……….., gemeente ……………., aan de ……………. nr. ……., verder te noemen "de vader";

zijn de ouders van:

• ……………, geboren op …………… te …………….. (roepnaam:……);
• ……………, geboren op …………… te …………….. (roepnaam:……);


ZIJ NEMEN IN AANMERKING:

- De ouders zijn op ……… te ………, gemeente ……. (…….), ……….met elkaar gehuwd/een geregistreerd partnerschap aangegaan/De ouders hebben gedurende ………. Een affectieve relatie gehad.
- De ouders zijn gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag over (…………).
- Het huwelijk tussen de ouders is duurzaam ontwricht op grond waarvan de Rechtbank is verzocht de echtscheiding uit te spreken.
- De ouders hebben overlegd over de wijze waarop zij na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdelen, over de wijze waarop zij elkaar zullen informeren en raadplegen over gewichtige aangelegenheden betreffende ………. en over de wijze waarop zij in de kosten van verzorging en opvoeding van ……….. zullen voorzien.
- Zij wensen de resultaten van dit overleg in dit ouderschapsplan neer te leggen.
- De ouders zijn zich ervan bewust dat het ouderlijk gezag mede omvat de verplichting van de ene ouder om de ontwikkeling van de banden van …………… met de andere ouder te bevorderen.
- De ouders zijn zich er ook van bewust dat ………….. volgens de wet recht heeft/hebben op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.
- De ouders hebben …………. op een bij hun/zijn/haar leeftijd passende wijze betrokken bij de totstandkoming van dit plan. (Evt. aanvullen….)ZIJ KOMEN OVEREEN:


Artikel 1. Gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag
1.1 De ouders achten het in het belang van (de kinderen) dat zij na de scheiding gezamenlijk het gezag over hen blijven uitoefenen.

1.2 De ouders zullen bevorderen dat (de kinderen) een zo goed mogelijk contact heeft/hebben met ieder van de ouders.

Artikel 2. Hoofdverblijf, verhuizing en paspoort
2.1 (De kinderen) zullen hun hoofdverblijf hebben bij de moeder/vader en zal/zullen op zijn/haar adres in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven staan. Aan vader/moeder komt daarom het recht toe om de kinderbijslag ten goede te innen.

2.2 Bij een voorgenomen verhuizing zullen de ouders vooraf met elkaar in overleg treden.

2.3 De paspoorten/het paspoort van (de kinderen) zijn in beheer bij vader/moeder. Hij/zij zal de paspoorten afgegeven aan de andere ouder indien nodig voor onder andere een buitenlandse vakantie.

Artikel 3. Verzorging en opvoeding
3.1 Zorg- en contactregeling
(Het kind) is gerechtigd tot contact en omgang met de niet-dagelijks verzorgende
ouder. De ouders zijn de volgende zorg/contactregeling overeengekomen:

Partijen kunnen als dat in een bepaald geval nodig is in onderling overleg van de overeengekomen zorgregeling afwijken.

3.2 De ouders zijn gerechtigd naar eigen inzicht invulling te geven aan de omgang met de kinderen. Wél zal daarbij respectvol worden omgegaan met de zorgregeling zoals de dagelijks verzorgende ouder die heeft ingesteld of zoals de ouders deze hebben afgesproken.

3.3 Indien specifieke zwaarwegende omstandigheden dit vragen kan de zorg/contactregeling in de toekomst (in onderling overleg) worden aangepast.

3.4 Vervoer
Regeling over vervoer van de kinderen (wie haalt/brengt de kinderen)

3.5 Onderhouden van contacten
In het geval (de kinderen) op het adres van de ene ouder verblijven krijgen zij voldoende gelegenheid om contact op te nemen met de andere ouder, mits dit geschiedt op een voor alle betrokkenen aanvaardbare wijze.

3.6 Schoolkeuze
Een keuze voor een (type) school wordt door de ouders in overleg gemaakt. De ouders zullen (de kinderen), afhankelijk van hun leeftijd en de omstandigheden, betrekken bij deze keuze.

3.7 Schoolinformatie
De ouder die de rapporten of andere schoolinformatie ontvangt zal deze ter kennisname doorleiden naar de andere ouder, voor zover de andere ouder deze informatie niet rechtstreeks van de school kan ontvangen.
De ouders zullen de school vragen aan ieder gelijktijdig de berichtgeving toe te zenden. Beiden ouders zullen zelf ook trachten de nodige informatie via de school in te winnen.

3.8 Ouderavonden en bijeenkomsten
De ouders zullen ouderavonden en openbare bijeenkomsten bij voorkeur gezamenlijk of in onderling overleg apart bezoeken. Eventuele nieuwe partners zullen niet bij de ouderavonden aanwezig zijn dan na uitdrukkelijke toestemming van de andere ouder. Ouders zullen elkaar tijdig op de hoogte stellen van een aangekondigde datum en het tijdstip van een bijeenkomst en vooraf hieromtrent afspraken maken.

3.9 Medische aangelegenheden
Ten aanzien van beslissingen betreffende (de kinderen) omtrent medische aangelegenheden geldt primair dat de ouders deze in onderling overleg nemen. Ingeval zich een acuut medisch probleem voordoet zal de ouder onder wiens hoede het kind op dat moment is, de noodzakelijke maatregelen treffen en de andere ouder terstond, dat wil zeggen zo spoedig mogelijk als de omstandigheden dat mogelijk maken, informeren.

Ieder van de ouders heeft toegang tot een ziek kind dat verpleegd wordt.

3.10 Verzekeringen
(De kinderen) zullen op de polis van moeder/vader tegen ziektekosten verzekerd zijn. De eventuele premie hiervoor zal worden voldaan door de moeder/vader/kinderrekening

De moeder/vader zal de kinderen op haar/zijn polis tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd houden en aan vader een kopie van het geldende polisblad ter beschikking stellen.
Of
De ouders zorgen er voor dat de kinderen bij hen beiden tegen wettelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd. Zij zullen ieder afzonderlijk een WA-verzekering voor de kinderen afsluiten.

3.11 Overige aangelegenheden
Zaken die zich aandienen waarvan aangenomen mag worden dat deze van bijzondere aard zijn, dan wel een nieuwe periode in het leven van de kinderen inluiden, zullen steeds zo mogelijk tijdig vooraf onderwerp van overleg tussen de ouders vormen.

Artikel 4. Informatie en consultatie
4.1 De ouders zullen elkaar over en weer op de hoogte stellen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de kinderen en elkaar daarover te dezer zake raadplegen. De ouders zullen elkaar tenminste ….. per ……..op ……….. buiten de aanwezigheid van de kinderen met elkaar overleg plegen, ten einde elkaar te informeren en te consulteren. Eventueel aanvullen


Artikel 5. Respectvol ouderschap
Dit artikel is facultatief
5.1 De ouders blijven ouders van het kind. Termen als “vader/moeder/papa/mama”
blijven gereserveerd voor de ouders en zullen niet aan een ander worden vergeven, behoudens de nadrukkelijk instemming van de andere ouder.
Boodschappen omtrent de gezinssituatie/het kind of wijzigingen die (gaan) optreden, zullen de ouders eerst aan elkaar overbrengen zonder tussenkomst van het kind.

5.2 De ouders zullen elkaars positie naar derden toe respectvol benoemen en er voor waken dat derden zich in negatieve zin mengen in het ouderschap.

Artikel 6. Kinderalimentatie
6.1 Kosten van de kinderen
De kosten van de kinderen zijn door de ouders in onderling overleg/conform de gangbare tabellen/volgens bijlage begroot op € …………. per maand. De ouders zullen naar rato van hun draagkracht/inkomen daarin bijdragen.

6.2 Kinderalimentatie
Met ingang van … en zolang de kinderen minderjarig is/zijn en bij de vader/moeder wonen, betaalt de vader/moeder aan de moeder/vader een alimentatie voor de kinderen van € …… per maand. Deze alimentatie zal zijn onderworpen aan de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1:402a BW, voor het eerst per 1 januari ……….

6.3 Alimentatie jongmeerderjarige
Vanaf het tijdstip waarop een kind meerderjarig wordt, betaalt de vader/moeder de in artikel 6.2 genoemde alimentatie aan dat kind zelve ex artikel 1:395a BW, op een door dat kind aan te wijzen bankrekening, tenzij dat kind op dat moment nog bij de vader/moeder woont. In dat geval wordt door de ouders en het kind in onderling overleg bepaald op welke wijze wordt betaald, zolang de situatie voortduurt.
De wettelijke indexeringsregeling blijft van toepassing totdat het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

(Dit artikel is niet verplicht)
6.4 Studiekosten na 21 jaar
De ouders/vader/moeder verplicht(en) zich aan een kind van 21 jaar of ouder een (studie)bijdrage te betalen zolang het kind met redelijke resultaten en in overleg met hen/hem/haar met een beroepsopleiding bezig is of studeert, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop het kind de (25-jarige leeftijd)/** jarige leeftijd bereikt.
(Eventueel: Hiervoor hanteren partijen als norm de voor voortgezette studiefinancie-
ring gestelde eisen/hetgeen als normale voortgang wordt gekwalificeerd door de op-
leiding in kwestie.)

Partijen zullen beiden afhankelijk van hun financiële omstandigheden bijdragen in de kosten, bedoeld in artikel 9.4, waarbij zij ieders deel in onderling overleg zullen vaststellen. Indien partijen er niet in slagen onderling de bijdrage vast te stellen zullen zij deze naar verhouding van ieders draagkracht laten vaststellen.

Dit beding ten behoeve van ieder der kinderen van de ouders is onherroepelijk, zodat de kinderen het recht hebben om zonodig nakoming van dit beding te vorderen. De ondertekening van dit ouderschapsplan geldt tevens als aanvaarding van dit beding door partijen als wettelijk vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen.

Artikel 7. Evaluatie en geschillen
De ouders zullen dit ouderschapsplan jaarlijks met elkaar evalueren en daar waar nodig aanpassen. Indien zij een meningsverschil hebben over de uitvoering van dit ouderschapsplan of de invulling van de zorg en opvoeding zullen zij zich wenden tot een bemiddelaar/mediator, teneinde de gerezen geschilpunten tot een oplossing te brengen.
Ingeval er geen bemiddeling plaatsvindt of de bemiddelaar geen uitkomst biedt, zal de ouder die het aangaat het geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechter.


Artikel 8. Wijzigingen
De ouders zullen deze regeling in onderling overleg kunnen aanpassen. Incidentele wijzigingen zullen informeel overeengekomen kunnen worden, structurele wijzigingen uitsluitend schriftelijk.
Aldus overeengekomen en ondertekend in …..voud


te te
op op


------------------------------- -------------------------------
Naam vader naam

Rechtswinkel.nl adviseert u om een deskundige jurist te raadplegen alvorens van dit document gebruik te maken. Op het gebruik van dit document zijn de gebruiksvoorwaarden en disclaimer van Stichting Rechtswinkel.nl van toepassing. Door gebruik te maken van dit document verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn. Zonder inhoudelijke kennis van uw persoonlijke situatie kan ook de auteur niet instaan en is ook de auteur niet aansprakelijk voor de juridische volledigheid, deugdelijkheid en kwaliteit van dit document.

Mede-auteurs

Welkom terug. Om te reageren of om contact op te nemen dient u eerst in te loggen. Klik op onderstaande knop log in om in te loggen.

Log in
Sluit scherm